Preguntes més freqüents sobre la matrícula a la FTI

Matrícula i modificació de matrícula


  1. Puc no matricular-me de tots els crèdits de primer?
  2. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?
  3. Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència pot tenir?
  4. He estat admès en un màster de forma condicional,  què vol dir estar “admès  de forma condicional”?
  5. Em retornen l'import abonat en concepte de reserva de plaça al màster si finalment no em matriculo?
  6. El dia de la matrícula del màster cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció?
  7. Soc titulat i ara cursaré uns nous estudis universitaris. La meva matrícula tindrà algun recàrrec?
 
 
1.  Puc no matricular-me de tots els crèdits de primer?

Si decideixes no matricular-te d'un curs sencer en el moment de fer la matrícula pots sol·licitar fer-la a temps parcial i només et matricularàs de la meitat dels crèdits. L'autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa. Si després que s'hagi iniciat el curs acadèmic vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, has d'adreçar-te a la Gestió Acadèmica on t'informaran de les dates per realitzar aquest tràmit.

inici

 
2.  Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?

La devolució de l'import que pugui correspondre només procedirà si l'anul·lació o modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB o per malaltia (adjuntant el certificat mèdic d'un organisme oficial). Si anul·les la matrícula perquè l'Oficina de Preinscripció t'ha adjudicat una altra plaça (si no has fet un canvi de preferències ni una nova preinscripció en convocatòries posteriors), tens dret a la devolució, llevat de la de l'import de la gestió de l'expedient acadèmic.

L'anul·lació total de la matrícula només implicarà reserva de plaça per a l'any acadèmic següent si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici s'aplicarà a l'alumnat de nou ingrés a la UAB i només una vegada.

inici


 
3.  Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència pot tenir?

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, i en cas que facis efectiu l'import amb posterioritat hauràs d'abonar les despeses i els recàrrecs per impagament aprovats pel Consell Social.

inici


 
4.  He estat admès en un màster de forma condicional,  què vol dir estar “admès de forma condicional”?

Significa que t'han admès al màster però no pots fer efectiu el pagament de la reserva de plaça fins que presentis la documentació pendent, o fins que no finalitzis els estudis de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria. La plaça que tens adjudicada -no la perds- si presentes la documentació pendent com a màxim durant la segona setmana de setembre.

inici


 
5.  Em retornen l'import abonat en concepte de reserva de plaça al màster si finalment no em matriculo?

La reserva de plaça no és retornable en cas que no es formalitzi la matrícula, i tampoc  es pot traslladar a un altre curs acadèmic. Només es retornaria aquest import si el màster finalment no es realitza, no et concedeixen el visat o per causes imputables a la UAB.

inici


 
6.  El dia de la matrícula del màster cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció?

Sí, els documents que vas enviar en línia en el moment de la preinscripció no substitueixen els que has de presentar en paper en el moment de la matrícula. Sobretot si ets estudiant internacional, revisa abans de la teva arribada tots els originals, fotocòpies i altres documents legalitzats i/o certificats que et demanen a la matrícula.

inici


 
7.   Soc titulat i ara cursaré uns nous estudis universitaris. La meva matrícula tindrà algun recàrrec?

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.
Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:

- Estudiants que han acabat estudis d'un únic primer cicle i es matriculen d'un segon cicle.
- Estudiants que han acabat estudis en centres que apliquen preus privats.
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

inici