Dates de modificació de matrícula (FTI)

Modificació de Matrícula 2020-2021

 

 

CURS ACADÈMIC 2020/2021

 

Període de sol·licituds: del 15 al 26 de febrer de 2021

 

 1. Recollida d'impresos de modificació de matrícula

 

 • A partir del dia 15 de febrer de 2021
 • Descarregant-t’ho de la pàgina web https://www.uab.cat/doc/Sol_modificacio_matricula

 

 1. Entrega d'impresos de modificació de matrícula

 

 • Període d'entrega dels impresos: del 15 al 26 de febrer de 2021
 • Lloc: Gestió Acadèmica (demanant cita prèvia)
 • Per correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat (des del correu institucional identificant-te amb el NIU)

                          

 1. Criteris aprovats el dia 6/07/2011 per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Titulació de la Facultat:

 

 • Cada alumne podrà demanar un màxim de 2 modificacions de matrícula justificades per curs acadèmic.
 • En el grau no es permetrà sol·licitar canvi de grup d’una mateixa assignatura, sense cap justificació. En cap cas li correspon al professor decidir si un estudiant pot canviar de grup.
 • Es denegaran totes les sol·licituds que es presentin fora de termini.
 • Les sol·licituds han d’estar degudament complimentades: dades personals, dades de les assignatures (codi, nom de l’assignatura i grup).

 

 1. Criteris generals per resoldre les modificacions

 

 • Han d'estar degudament justificades i documentades.
 • Si no pots passar personalment per realitzar el tràmit pots autoritzar una altra persona perquè el faci en nom teu.
 • S'ha de tenir en compte que els alumnes de nou ingrés o els que han sol·licitat beca, no podran anul·lar assignatures que comporti quedar-se amb una matrícula inferior a 60 crèdits i els alumnes de primer curs que s’hagin acollit al règim de permanència parcial, amb una matrícula inferior als 30 crèdits.
 • Les sol·licituds de modificació de matrícula es resoldran  tenint en compte l'ordre d'entrada de les mateixes.
 • Els canvis d'assignatura no es resoldran en el moment. S’enviarà un correu electrònic al correu institucional (e-campus.uab.cat) amb la modificació.
 • Concedida la modificació de la matrícula per resolució del Vicedegà d’Estudis de la Facultat, serà aplicada immediatament en l’expedient de l’alumne, i l’alumne no podrà renunciar-hi en cap cas.
 • L'adjudicació de les places quedarà sotmesa a la capacitat dels grups de les assignatures sol·licitades.
 • Es cobrarà el preu establert d’acord al Decret 64/2020 del 30 de juny de preus de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2020-21, per la realització de modificacions de matrícula: canvis, ampliacions i/o anul·lacions d’assignatures i canvis de grups.

 

 1. Quan no es cobrarà la taxa de modificació de matrícula

 

 • Alumnes programes d'intercanvi
 • Quan els canvis siguin ocasionats per situacions imputables a la Universitat
 • Matrícula de les Pràctiques Externes i del TFG
 • Matrícula de crèdits reconeguts
 • Matrícula d’un Mínor                  

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), gener de 2021