Programes educatius de curta durada

Programes educatius de curta durada

Pots obtenir crèdits reconeguts per la superació de manera simultània al grau d’activitats de caràcter no docent dels programes educatius de curta durada: micromòduls, reptes o altres programes. La relació d’activitats de curta durada s’aprova anualment i es publica abans de l’inici de curs.

Aquests crèdits s’incorporaran a l’expedient com a assignatures optatives amb la qualificació d’apte un cop s’aboni la taxa establerta.

Les tipologies d’aquest programa poden ser:

  • Micromòduls: activitats formatives de curta durada, entre 1 i 14 crèdits, organitzades per la UAB, prèvia aprovació de l’òrgan corresponent, adreçades tant a la comunitat UAB com a aprenents externs.
  • Reptes: propostes publicades i organitzades per la UAB, que comporten un treball per part d’estudiants de la UAB, d’altres universitats d’ECIU University i d’agents externs. La seva durada serà equivalent al treball d’entre 1 i 14 crèdits.
  • Altres programes educatius de curta durada