Premis extraordinaris de fi d'estudis

Premis extraordinaris de titulació de graus i de màsters que habilitin per a l'exercici d'activitats professionals regulades

Els premis extraordinaris de titulació de graus i de màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades s'atorguen d'ofici: els/les estudiants no els han de sol·licitar. L'atorgament es fa una vegada cada curs acadèmic, segons el que estableix el calendari academicoadministratiu.

La proposta de concessió dels premis extraordinaris la formula un tribunal constituït per professorat del centre.  Les propostes del tribunal, elaborades pel deganat o la direcció del centre, les ha d’aprovar la junta de centre, un cop escoltada la comissió de docència del centre o de la titulació.

Un cop aprovades les propostes de concessió, es trameten a la Comissió del Consell de Govern de la UAB amb competències sobre el grau i el màster, i per delegació del Consell de Govern, en fa l'aprovació definitiva. La UAB comunica l'atorgament dels premis als estudiants guardonats.

L'alumnat que hagi obtingut un premi extraordinari de titulació de grau o de màsters que habilitin per a l'exercici d'activitats professionals regulades a la UAB gaudirà de gratuïtat en els preus d’expedició del títol i del suplement europeu al títol.

En el cas de l’alumnat que ha obtingut un premi extraordinari de titulació en grau a la UAB, també gaudirà de la gratuïtat d'un màxim de 30 crèdits en les taxes acadèmiques d'un màster universitari. Aquesta deducció s'aplicarà a sol·licitud de la persona interessada, i a banda del procés de matrícula. Només es pot aplicar en el primer any que l'estudiant es matriculi al màster de la UAB. El termini per aplicar aquesta bonificació és de 4 anys a partir de la notificació del premi extraordinari.

Requisits

Per poder ser candidat/a, has d'haver acabat els estudis a la UAB d'un grau o un màster que habiliti per a l'exercici d'activitats professionals regulades el curs acadèmic anterior, amb independència de l'any en què l'hagis iniciat, i haver obtingut, d'acord amb el barem, una mitjana global de l'expedient acadèmic igual o superior a 8,0.

Tingues en compte

A cada curs acadèmic es pot concedir, com a màxim, un premi extraordinari quan el nombre d'estudiants que ha acabat la titulació és igual o inferior a 50. Si el nombre d'estudiants és superior a 50 i igual o inferior a 100, es pot concedir un premi addicional, i s'aplica el mateix criteri successivament.

Normativa relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021