Discapacitat i NEE

Serveis

Serveis professorat

La relació amb el PDI és fonamental per establir i definir les adaptacions necessàries perquè els estudiants que presenten necessitats educatives específiques derivades de la seva discapacitat puguin assolir amb èxit els seus estudis universitaris.

El PIUNE informa, assessora i facilita al professorat les eines, materials i recursos disponibles perquè puguin dissenyar les seves classes en base a criteris d’accessibilitat en l’aprenentatge.

Els principals serveis que oferim al professorat són:

  • Informació i assessorament sobre discapacitat i sobre la responsabilitat de la universitat, adaptacions curriculars, metodologies accessibles, disseny de materials i recursos de suport a l'aula, tecnologies adaptades, etc.
  • Formacions específiques sobre discapacitat i/o necessitats educatives específiques segons necessitats del professorat
  • Adaptació i suport al professorat per a l'adaptació de materials en format accessible per l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Podeu contactar a fas.piune@uab.cat i/o fas.centre.recursos@uab.cat

El PIUNE facilita aquests materials i recursos pel professorat de la UAB i pels tutors d'estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques que els poden ajudar en comprendre'ls i atendre'ls millor.

Consulta l'apartat de FAQ del PIUNE per conèixer millor el servei i resoldre dubtes.