Dir. Arquitectura i Logística - Funcions dels àmbits que en depenen

  • Gestionar les polítiques de serveis a la comunitat (reprografia, neteja, missatgeria, paqueteria, mudances, correu intern i extern, etc...), de restauració, de gestió de la mobilitat (transport intern i extern), parc mòbil i equipaments de mobiliari docent i audiovisuals.
  • Liderar la coordinació dels serveis que presten els SLiPIS a la Comunitat Universitària per aconseguir un major nivell d’optimització i homogeneïtzació dels mateixos.
  • Gestionar, administrar i donar suport administratiu, organitzatiu i procedimental, amb especial relleu a les vessants tècniques i econòmiques dels consums i contractes de manteniment corresponents al pressupost de funcionament; de les obres, de les accions cofinançades corresponents al capítol VI d’inversions (incloent el PIU), de la facturació dels ingressos per cànon juntament amb el seguiment dels convenis que generen ingrés i de les assegurances,

  • Gestionar les polítiques d’obres i instal·lacions, (nova, ampliació o reforma), provinents del PIU (Pla Inversions Universitàries), Recerca o altres finançaments, des de la gènesi del projecte i fins a la posada en funcionament dels nous espais, coordinant també els equipaments de les mateixes.
  • Coordinar la vigència i planificació urbanística, amb el seguiment i modificació del PERI, gestionant les intervencions que se li assignin en l’àmbit de la urbanització del Campus.
  • Dissenyar, coordinar i gestionar la infraestructura de subministraments energètics del Campus.
  • Gestionar i elaborar les polítiques i accions determinants d’estalvi energètic i de sostenibilitat a les infraestructures, edificis i espais de la UAB.
  • Coordinar les polítiques i accions derivades de la senyalització i retolació urbanística i interior i exterior dels edificis de la UAB.
  • Gestionar la base de dades documental tècnica mitjançant l’Oficina Tècnica.

Gestionar les polítiques de manteniment en els edificis i infraestructures del Campus, i d’obres i instal·lacions de reforma provinents del PIU (Pla d’Inversions Universitàries), Recerca o altres finançaments.
Gestionar les empreses concessionàries del gran i petit manteniment, multi‐tècnic o d’especialitats com (jardineria, fusteria, serralleria, pintura, urbanització, baixa i alta tensió, calefacció i climatització i les de manteniment puntual (parallamps, contra‐incendis, ascensors, desratització, desinsectació, barreres aparcaments, etc...)
Fer la proposta i el seguiment d’accions encaminades a l’estalvi energètic.
Gestionar les intervencions que se li assignin en l’àmbit de la urbanització del Campus.