Mesures de de seguretat enfront del COVID 19 

ExamenCovid

Mesures de de seguretat enfront del COVID 19  a tenir en compte per a l'organització i el desenvolupament de les proves presencials als Campus de la UAB.

 

12/11/2020


 -L'organització de la prova tindrà en compte el nombre de persones assistents per tal de disposar de les aules necessàries garantir el manteniment de la distància de seguretat entre l'alumnat, així com reduir l’aforament al màxim possible, que en cap cas pot ser superior al 50%.

-Per tal d'evitar possibles aglomeracions, cal informar de manera anticipada a l'alumnat a quina aula realitzaran la prova (determinat ja sigui pel cognom o número de NIE).

- Cal vetllar per mantenir els accessos esglaonats a les aules.

-Sempre que sigui possible, es diferenciaran les portes d'entrada a l'aula de les de sortida.

-El dia de l’examen es recollirà a l'SLIPI el paper d’examen. Aquest material s’entregarà sota un estricte compliment del protocol sanitari (manipulació del paper amb mans netes més gel hidroalcohòlic).

-Un cop a l’aula, només en cas que no es disposi de ventilació mecànica i la climatologia sigui prou adversa per afectar el normal desenvolupament de la prova, es podran tancar parcialment les finestres durant l’examen, deixant una petita obertura d'aproximadament 4 dits. En cas de dubte sobre les condicions de ventilació consulteu prèviament al Servei de Prevenció. 

-Les portes de l’aula restaran obertes tota l’estona.

-Un cop l’alumnat sigui a l’aula, s’entregarà el paper d’examen sota un estricte compliment del protocol sanitari (manipulació del paper amb mans netes més gel hidroalcohòlic).

-El personal docent vetllarà perquè sigui adequada la neteja de mans de l’alumnat prèvia a l'entrada a l'aula així com la distribució dins l'aula.

-Finalitzada la prova, es recolliran i ordenaran els exàmens dipositats per l'alumnat a la taula del professorat per portar-los al despatx. Aconsellem disposar de safata, caixa o similar per a la recollida de les proves.

-No estarà permès que l'alumnat romangui als passadissos un cop finalitzada la prova.

-Estarà prohibida l’entrada de qualsevol alumne sense mascareta, a no ser que estigui justificat per causes mèdiques i s'acrediti documentalment. En aquest cas, l'alumne es situarà a major distància de la resta de companys i prop d'una finestra.

-Recordeu que als SLiPI es disposa de mascaretes en cas que es doni alguna incidència durant el desenvolupament de la prova.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies