Adaptacions docents fins el 14 de febrer

CalendariAdaptacions

El 28 d’octubre, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes han acordat que durant el mes de novembre es farà en format no presencial tota la docència que es pogués realitzar en aquest format i que es mantindran en format presencial les pràctiques i les avaluacions, aplicant les mesures de protecció previstes al Pla de contingència i protocol d’actuació de la UAB. S'ha decidit prorrogar aquestes mesures fins el 14 de febrer de 2021.

 

30/10/2020

 

D’acord amb l’anterior i amb el punt 13 de la Resolució SLT2/2700/2020, de 29 d’octubre, els centres docents de la UAB han d’adaptar la seva docència a virtual, amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions. 

La Facultat de Ciències de l’Educació en aplicació d’aquestes i per donar-ne compliment aplica les següents mesures que seran vigents fins el 14 de febrer de 2021:

- Manté presencials tots els pràcticums, però virtualitza tots els seminaris i tutories vinculades als pràcticums 

- Totes les assignatures de Grau i de Màster de Formació de Professorat de Secundària seran on-line a excepció d’aquelles sessions que precisen de l’ús d’espais específics de les següents assignatures* 

- Manté presencials els exàmens que ho requereixin 

- Tota la resta de Màsters continuen essent on-line 

Les assignatures s’hauran de mantenir en els horaris establerts fins el moment. La darrera setmana de Novembre es revisaran les mesures seguint es instruccions que es dictaminin en aquell moment. 

* Les assignatures que poden desenvolupar aquelles sessions que requereixin estricta presencialitat pràctica en espais específics son: 

Graus 

 

106076 Anàlisi, audició i creació

102039 Didàctica de la música I 

102050 Educació física i la seva didàctica II 

102049 Expressió i comunicació corporal 

102034 Innovació didàctica de les arts visuals 

102058 Joc i activitats matemàtiques en l'educació primària 

106075 Veu, direcció i cançó

102054 Activitat física, diversitat i salut 

102088 Laboratori i virtualitat en l'educació primària 

102060 Connexions i contextos en matemàtiques 

102030 Projectes artístics 

102036 Educació musical i visual 

102046 Ensenyament i aprenentatge de coneixement del medi natural, social i cultural 

102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 

104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 

105049 Educació corporal i psicomotriu en els centres d'educació infantil I i II 

101987 La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil 

101986 Les matemàtiques en el currículum d'educació infantil 

101992. Educació de les arts visuals I 

 101989 Didàctica de coneixement del Medi natural i social I 

Màster de Secundària 

Ciències 

Música 

· Informeu a l‘alumnat a través de l’aula moodle sobre aquestes mesures i com adaptareu a la virtualitat les assignatures durant el mes de novembre. Tot i que aquestes mesures seran notificades a l’alumnat ens volem assegurar que tothom ho rebrà 

· En el cas de les assignatures que desenvolupin alguna sessió pràctica presencial en espais específics, informeu a l’alumnat quines dates en concret requeriran presencialitat 

· Les aules romandran tancades. El professorat que feu alguna sessió pràctica presencial en espai específic haureu de demanar que s’obrin els mòduls i l’aula. Recomanem informar prèviament al SLIPI 

· El professorat que no disposi de dispositius adients per realitzar docència on-line a casa seva pot venir a la facultat per utilitzar els mitjans disponibles 

Us agraïm molt la vostra col·laboració y la vostra flexibilitat.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies