UAB en dades

Gestió econòmica

  2014 2015 2016 2017 2018
En euros corrents (milions d'euros) Ingressos  393,44 400,74 398,14 398,32 400,63
Despeses 392,22 400,69 398,11 398,32 403,89
En Euros constants (milions d'euros) Ingressos 343,01 349,38 341,76 338,13 334,16
Despeses 338,41 345,72 341,73 338,13 338,84

Evolucio_de_la_liquidacio_de_pressupost_18_19

  Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària Transferències corrents / nombre alumnes
Milers d'euros corrents Milers d'euros constants Nombre d'alumnes Euros corrents Euros constants
2014 166.496 145.158 25.387 6.558 5.718
2015 176.229 153.643 25.956 6.790 5.919
2016 175.400 150.558 25.665 6.834 5.866
2017 173.438 147.231 25.077 6.916 5.871
2018 177.789 149.152 24.675 7.205 6.045

Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_18_19