UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

Fons de finançament Import
Externa 2.098.458
Interna 134.500
Total 2.232.958

Origen_dels_fons_dels_programes_de_mobilitat_18_19

Sòcrates-Erasmus Dona Home Total
Estudiants OUT 425 182 607
Estudiants  IN 493 236 729

Estudiants_Erasmus_OUT_IN_18_19

Sèneca - SICUE Dona Home Total
Estudiants OUT 43 14 57
Estudiants IN 71 31 102

Estudiants_Seneca_OUT_IN_18_19

Programa propi Dona Home Total
Estudiants OUT 172 106 278
Estudiants  IN 236 110 346

Estudiants_MobilitatPropi_OUT_IN_18_19