UAB en dades

Distribució de la docència per departament

Hores de docència Home Dona Sense assignar Total
852.721,33 650.105,77 5.287,00 1.508.114,09

Distribucio_docencia_per_departament_18_19