Registre d'activitats de tractament

Registre RAT

El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), elimina l’obligació d’inscriure els fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
 
A canvi, el RGPD exigeix la confecció d‘un Registre d’Activitats de Tractament (RAT), que recull, entre d’altres, la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació, i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades.
 
La UAB disposa d’un model oficial de RAT, que caldrà complimentar per part de cada responsable del tractament, que l’haurà de signar juntament amb el Delegat de Protecció de Dades de la UAB.
 
Qualsevol modificació de les dades objecte de tractament, canvis en les finalitats del tractament o qualsevol altra alteració en la informació haurà de ser comunicada al Delegat de Protecció de Dades de la UAB per tal d’actualitzar el RAT.

Fitxers inscrits (PDF)

Document Registre de les activitats de tractament