Vés al contingut principal

Projectes i programes

MARC TEÒRIC

Un pla estratègic és un conjunt de directrius i mesures polítiques i econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació determinats.
Actualment la Universitat impulsa el següent pla estratègic i d’acció:

Un programa és l'enunciació i definició dels objectius i de les modalitats d’una activitat concreta, per tant consisteix en una aproximació més operativa al que es defineix en un pla estratègic.

Un projecte és la màxima expressió de la concreció d’un programa. Planteja actuacions específiques i ha de recollir la màxima informació possible per definir les accions concretes que s’han d’implementar.

Un projecte TIC és un conjunt de tasques realitzades en un període de temps finit per obtenir un producte o un servei relacionat amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Una necessitat TIC és qualsevol mancança d’eines o serveis relacionada amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i per a la qual és necessari cercar una solució tècnica. Aquesta solució pot ser utilitzant un servei ja existent, executant tasques puntuals, o bé, definint un projecte TIC. Aquesta necessitat sempre haurà d'estar relacionada amb docència, investigació o gestió.


CARTERA DE PROJECTES TIC

La Cartera de projectes és el recull dels projectes TIC aprovats per a la seva execució en la convocatòria en curs. És el resultat de recollir, analitzar i desenvolupar les peticions rebudes relatives a necessitats tecnològiques que sorgeixen des dels diferents centres i àrees de la Universitat, i que són prioritzades en base als objectius estratègics de l'Equip de Govern i amb la col·laboració de l'Àrea de Transformació Digital i Organització (ATDiO).
La vigència de la Cartera de projectes es defineix, d'acord amb els objectius anuals del Pla de Transformació Digital, per a un any natural.

L’aprovació i priorització de projectes que formen part de la Cartera de projectes sota la coordinació de l'ATDiO, en base als objectius estratègics de l'Equip de Govern. Atenent a la seva priorització, a la DTIC es realitza l’activació dels projectes un cop compleixen els requisits de viabilitat necessaris per a la seva execució.

Per fer una proposta d’un projecte TIC, fins que s'estableixi un nou procés, s'ha d’adreçar a l'Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació (APSI) mitjançant el formulari (https://www.uab.cat/cartera-tic), també accessible des de l’apartat "Aplicacions d'Intranet" > "Projectes TIC", de la Intranet de la UAB. L'APSI posarà en coneixement de l'ATDiO les propostes rebudes per tal que siguin avaluades i prioritzades en base als objectius estratègics de l'Equip de Govern.