Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Infraestructura i xarxa

La UAB disposa d’un modern CPD (Centre de Processament de Dades). Aquesta instal·lació es fa servir per allotjar sistemes informàtics i els components associats, com són les telecomunicacions i sistemes d'emmagatzematge i on es concentren els recursos necessaris per al processament de la informació de la universitat.

El disseny del CPD és d’una tipologia de Tier 1, disposant d’una redundància n+1 de grups electrogen i climatització, amb d’un sistema de climatització amb free-cooling indirecte d’alta eficiència energètica, aprofitant la baixa temperatura de l’aire exterior quan les condicions són favorables com a ajuda a la refrigeració dels espais interiors, de manera indirecta mitjançant l’ús d’elements d’intercanvi. Addicionalment es disposa de bateria de fred convencional per a condicionar a la temperatura final d’impulsió de l’aire a la sala. Les sales del CPD disposen de terra tècnic i separació de passadissos fred i calent que permeten una densitat TI a nivell per rack de fins a 10KW de dissipació màxima de calor (aprox. 10KW de consum TI amb càrreges connectades a una línia elèctrica, 7KW amb tolerancia a fallida). Inclou redundància de comunicacions, controls ambientals (sondes, alarmes i sistemes de control), sistema de detecció i extinció de incendis i dispositius de seguretat.

Actualment es disposa de segona còpia de dades fora de la universitat per preveure possibles desastres i s’està treballant en un CPD més petit a l’edifici del Rectorat, per replicació de dades i segona còpia del Backup, preveient en un futur la redundància dels serveis més crítics per tal de garantir la seva continuïtat.

El Servei d’Informàtica disposa de diferents equips per garantir el correcte funcionament d’aquest CPD:

  • Producció, per assegurar el correcte manteniment i funcionament dels servidors i dels diferents serveis TIC que dona la UAB. També s’encarrega del suport a les persones usuàries dels serveis DTIC, via el CAS (Centre d’Assistència i Suport). Part del personal és propi de la UAB i part d’una empresa externa que dona suport en l’execució d’aquestes funcions i garanteix el funcionament 24x7
  • Sistemes, per treballar en la definició i execució de nous projectes d’infraestructura, per mantenir el CPD i els seus serveis en constant evolució i actualització
  • Comunicacions. Gestionen la definició de totes les peces de telecomunicacions amb l’exterior, i la xarxa cablejada i sense fils del campus. També es recolza en personal propi i una empresa externa pel suport i desplegament en el campus.