La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Funcions dels àmbits territorials

És responsable del funcionament del centre i del desenvolupament de projectes estratègics, i garanteix l’organització interna, les infraestructures i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la docència, la recerca i la transferència tecnològica i de coneixement. Depèn de la Gerència i col·labora amb l’equip de direcció de la facultat o escola.

Funcions

 • Executa les polítiques dels òrgans de govern i de la Gerència i assessora aquests òrgans.
 • Defineix la planificació estratègica i els objectius de l’àmbit, i lidera i desenvolupa els projectes estratègics.
 • Duu a terme activitats de promoció i difusió del centre i representa la UAB davant d’organismes i institucions.
 • Dirigeix i coordina les estructures organitzatives de l’àmbit i gestiona el personal assignat a aquestes estructures.
 • Gestiona els espais i les infraestructures de l’àmbit.
 • Compleix la legislació de prevenció de riscos laborals i gestiona el pla d’autoprotecció del centre i dels equips d’emergència.
 • Gestiona i valida el pressupost de l’àmbit i autoritza els pagaments.

És responsable de la tramitació dels processos de l’àmbit econòmic del centre.

Funcions

 • Tramita els processos econòmics i comptables del centre (pressupostos, ingressos, despeses, conciliacions de comptes corrents), i garanteix l’aplicació correcta de les normatives.
 • Coordina la gestió econòmica dels departaments, els centres, els instituts i els serveis del seu àmbit.
 • Gestiona i custodia la documentació econòmica del centre i assegura la confidencialitat de les dades i de la informació.
 • Forma, assessora, informa i dóna suport tècnic per a la presa de decisions dels òrgans competents i per a les persones usuàries del seu àmbit.

És responsable de la tramitació dels processos acadèmics i de suport a la docència del centre.

Funcions

 • Tramita els processos acadèmics (expedient de l’estudiant, des del procés de matrícula fins a l’expedició del títol) i de suport a la docència del centre, i garanteix l’aplicació correcta de les normatives.
 • Dóna suport tècnic als òrgans de govern del centre i a les actuacionsacadèmiques i docents acordades per aquests.
 • Participa en l’anàlisi i el disseny de la implantació dels plans d’estudis i en l’elaboració de l’estructura d’aquests.
 • Assessora, informa i dóna suport tècnic a les persones usuàries del seu àmbit.

És responsable de la tramitació dels processos acadèmics i de suport a la docència del centre, així com dels processos de suport logístic i d’informació.

Funcions

 • Tramita els processos acadèmics (expedient de l’estudiant, des del procés de matrícula fins a l’expedició del títol) i de suport a la docència del centre, i garanteix l’aplicació correcta de les normatives.
 • Dóna suport tècnic als òrgans de govern del centre i a les actuacionsacadèmiques i docents acordades per aquests.
 • Participa en l’anàlisi i el disseny de la implantació dels plans d’estudis i en l’elaboració de l’estructura d’aquests.
 • Assessora, informa i dóna suport tècnic a les persones usuàries del seu àmbit.
 • Organitza i coordina els processos de suport logístic i d’informació del centre.
 • Coordina els processos relacionats amb el manteniment, la seguretat i la prevenció del centre.
 • Coordina la difusió de les activitats de promoció del centre, així com altres informacions de caràcter general.
   

És responsable de la tramitació dels processos administratius i econòmics de suport a la docència i a la recerca del seu àmbit.

Funcions

 • Tramita els processos administratius i econòmics de suport a la docència i a la recerca del departament (suport a personal docent i investigador), i garanteix l’aplicació correcta de les normatives.
 • Dóna suport tècnic als òrgans de direcció del departament.
 • Promou les activitats del seu àmbit per tal d’afavorir la captació de recursos.
 • Assessora, informa i dóna suport tècnic a les persones usuàries del seu àmbit.

És responsable de l’execució dels processos relatius al suport logístic i d’informació del centre.

Funcions

 • Executa els processos relatius al suport logístic (activitats habituals i extraordinàries) i d’informació del centre, i garanteix l’aplicació correcta de les normatives.
 • Coordina els processos relacionats amb el manteniment, la seguretat i la prevenció al centre.
 • Difon la informació dels serveis i de les activitats del seu àmbit, així com altres informacions de caràcter general.
 • Assessora, informa i dóna suport tècnic a les persones usuàries del seu àmbit.

Funcions

 • Apliquen en el seu àmbit el Reglament del Servei de Biblioteques i les normes que el desenvolupen.
 • Processen, conserven i difonen els fons bibliogràfics i documentals de la UAB per tal d’atendre les necessitats docents i de recerca de la Universitat, dins de la seva àrea d’especialització.
 • Posen a l’abast de la comunitat universitària els fons esmentats, degudament catalogats i classificats, per tal de facilitar-ne la utilització.
 • Organitzen activitats i promouen la difusió dels seus fons i serveis (exposicions bibliogràfiques, cursets de formació dels usuaris, publicació de butlletins de sumaris, novetats bibliogràfiques, guies de l’usuari, etc.).
 • Faciliten l’accés a altres fons o a la informació actualitzada d’altres biblioteques, centres de documentació i bases de dades, dins de la seva àrea d’especialització.
 • Duen a terme les activitats que, dins del seu àmbit, es deriven de la participació en programes i convenis dels serveis oferts pel Servei de Biblioteques (per exemple activitats dins dels programes de la Comissió de Biblioteques del CSUC).
 • Participen en totes les activitats que els pertoquin per portar a terme els objectius establerts en el Pla estratègic del Servei de Biblioteques.

Funcions

 • Aplica, en el seu àmbit, les línies generals d’actuació en matèria de serveis informàtics que emanen dels òrgans de govern de la Universitat.
 • Vetlla pel compliment de la normativa i la legislació aplicable a la UAB en l’àmbit de les TIC.
 • Informa els usuaris del seu àmbit territorial sobre el catàleg de serveis del Servei d’Informàtica i les seves tarifes, i els dóna suport.
 • Subministra aquells serveis que s’han establert com a descentralitzats, en el seu àmbit territorial.
 • Instal·la i manté el maquinari i el programari dels servidors, l’equipament client i l’equipament informàtic destinat al suport de la docència i la gestió, així com la xarxa de comunicacions del seu àmbit territorial.
 • Dóna suport informàtic als laboratoris docents i les aules informatitzades del seu àmbit territorial.
 • Atén les necessitats d’assistència i suport informàtic dels usuaris del seu àmbit territorial, així com les derivades dels projectes transversals de tota la Universitat en què el centre participi.