Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Comunicat de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la crisi ecosocial

09 maig 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

La Universitat Autònoma de Barcelona i el seu equip de govern s'uneixen als esforços de diferents moviments socials, com End Fossil, que treballen per posar en primera línia mediàtica i política la gravetat de la crisi climàtica d'origen antropogènic que estem vivint, i per intentar que en minvin els greus efectes.

Estudiants

L'any 2019, la UAB es va adherir a la Declaració d'emergència climàtica, tot recollint la veu de diferents col·lectius com l'Assemblea Ecologista de la UAB. Aquesta declaració tenia per objectiu posar en primera línia mediàtica i política la gravetat de la crisi climàtica d'origen antropogènic que estem vivint. Tal com recull la Declaració, «el consens científic sobre la gravetat d'aquesta crisi climàtica és robust i generalitzat i, com a membres de la comunitat científica, sabem que la situació que afrontem és crítica i que interpel·la tota la societat i totes les institucions socials i polítiques que la configuren a impulsar estils de vida més sostenibles i a lluitar de manera activa i urgent contra el canvi climàtic. Les universitats, com a institucions científiques del nostre país i com a altaveus de les demandes de la comunitat científica i de les futures generacions, tenim la responsabilitat de fer un crit d'alarma enfront de l'emergència climàtica que tenim davant i de posicionar-nos».

Ja l'any 1999, la Universitat va iniciar el procés d'elaboració de l'Agenda Local 21 de la UAB, atesa la seva condició de campus ciutat i tenint en compte les particularitats de la vida universitària. Com a resultat d'aquest procés, l'any 2002 es va aprovar el primer Pla d'acció per a la sostenibilitat, que marcava les directrius de la gestió ambiental de la UAB i que es va anar renovant fins a l'actual projecte de Campus Saludable i Sostenible. Una mostra més d'aquest compromís és la creació de l'Oficina de Sostenibilitat de la UAB, amb la missió de liderar la implantació de les directrius ambientals i de sostenibilitat d'acord amb l'Agenda 2030 i el Pla Campus Saludable i Sostenible 2018-2022.

Pel que fa a la docència, la UAB també va ser pionera a l'Estat en la implantació, l'any 1992, dels estudis de Ciències Ambientals, àmbit científic que s'ha anat expandint a altres graus i postgraus de manera que el medi ambient i la sostenibilitat impregnen ja gran part de la nostra oferta docent. Assignatures com Sociologia Ambiental o Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic són habituals en molts dels plans d'estudis actuals.

Finalment, aquesta docència sempre ha anat acompanyada (com no podia ser d'altra manera, per la triple missió universitària) d'una recerca i una transferència igualment innovadores, que culminen en centres de recerca propis o adscrits com l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) o desenes de grups de recerca.

Tot plegat, fa de la UAB una universitat que sovint ha estat reconeguda com la millor universitat del sistema universitari espanyol i una de les millors del món en la classificació que valora els esforços pel que fa a la sostenibilitat i la gestió respectuosa amb el medi ambient, els GreenMetric Rankings.

Per tant, la Universitat, que té com a propi l'objectiu de fer de la crisi socioclimàtica centre d'interès per a l'activitat docent, investigadora i de participació, coincideix amb els objectius que li ha traslladat el col·lectiu End Fossil, reconeix que queda molt camí per fer, que l'emergència climàtica és un fet irrefutable i que cal aprofitar les oportunitats que tenim per fer canvis radicals abans que sigui massa tard.


DECLARACIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN DE LA UAB

Sobre les peticions del col·lectiu End Fossil, l'Equip de Govern de la UAB declara:

1. Sobre la necessitat de finançament públic

En els últims anys, la societat ha patit les conseqüències d'una crisi econòmica i sanitària profunda i la UAB no n'ha estat una excepció. El finançament públic de la nostra universitat, basat en un model millorable, ha estat clarament insuficient. Els ingressos de la Universitat provenen principalment dels recursos públics i de la remuneració dels serveis que aquesta presta. Les aportacions privades desinteressades representen menys d'un 2 % del total, que es podrien assumir en un nou model de finançament més equitatiu amb un pla pluriennal.

La UAB, en el seu compromís amb el moviment estudiantil signat l'any 2021, es va comprometre a treballar per demanar a les administracions públiques responsables un finançament públic suficient i un model de distribució equitatiu.

Cal recordar que el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC), signat l'any 2020 per totes les universitats, entre altres agents del sistema de recerca i coneixement de Catalunya, fixa l'objectiu, en una primera etapa (quinquenni 2020-2024), d'arribar a una inversió pública en recerca del 0,75 % del PIB (i un 1 % el 2030), per igualar-se a la mitjana actual de la UE. A més, el preàmbul de la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) manifesta, com a objectiu, assolir un mínim de finançament públic de l'1 % del PIB.

D'altra banda, com ja s'ha dit en aquest document, i públicament en nombroses ocasions, la UAB ha de fer front a les despeses pròpies d'una ciutat mitjana, amb la necessària gestió integral d'un espai de 260 hectàrees on conviuen al voltant de 50.000 persones, amb edificis, instal·lacions, zones verdes, vials i boscos.

Per tant, reiterem la demanda a les administracions públiques de destinar més finançament públic a les universitats.


2. Sobre els criteris de vinculació amb el sector privat i, en especial, amb empreses que sustenten la seva activitat en l'explotació d'energies fòssils

La col·laboració de les universitats amb entitats externes, amb èmfasi en les de caràcter econòmic o financer, està provocada, en gran part, per una situació financera de totes les institucions universitàries que no afavoreix la viabilitat institucional de prescindir dels acords econòmics que es tenen signats. Això no és un impediment per actuar de manera ferma per tal d'assolir una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En aquesta línia, la UAB treballa amb plans estratègics de sostenibilitat —promovent energia eficient en edificis i laboratoris o instal·lacions d'energies renovables—, mobilitat —adoptant una estratègia de mobilitat sostenible—, criteris i bones pràctiques ambientals, etc. Tanmateix, s'han de buscar alternatives de manera conjunta i implicant-hi tots els actors possibles del sistema català.

La UAB establirà un pla estratègic d'enfortiment del finançament per trobar alternatives al finançament privat de la universitat pública i, en especial, d'aquelles empreses que sustenten la seva activitat, o part d'aquesta, en la inversió en energies fòssils o en l'explotació d'aquestes energies. Entre d'altres mesures, aquest pla incorporarà l'estudi i l'impuls de col·laboracions amb entitats de l'economia social i solidària i preveurà dimensions mediambientals per combatre la crisi ecosocial.

S'informarà d'aquest pla a la segona sessió del Consell de Govern del curs 2023-2024.

3. Sobre educació en crisi ecosocial

La UAB és conscient que el coneixement és cada vegada més interdisciplinari, obert, transnacional, cooperatiu i pràctic, i que ha de ser capaç de donar resposta als principals reptes i problemes socials, com ara l'alimentació, la salut, les desigualtats socials, la pobresa i els efectes de l'envelliment, de la globalització i dels canvis demogràfics. També ha de proveir espais i moments que fomentin les relacions interpersonals i la concurrència dels diferents col·lectius de tota la comunitat universitària amb l'objectiu de transmetre els seus valors, i en els quals es generin relacions socials.

Part d'aquests coneixements han de ser, necessàriament, els vinculats amb l'emergència climàtica des de totes les perspectives, per tal que es puguin assolir de manera transversal en totes les àrees de coneixement. Per tal de donar resposta a la necessitat de la comunitat universitària de fer front a l'emergència climàtica és fonamental incorporar els coneixements i competències en la nostra formació.

Per fer-ho es proposa, en primer lloc, una formació del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis, per tal que puguin ser elements proactius en aquest pas fonamental de canvi. En segon terme, es proposa la introducció de formació transversal d'aquests coneixements en aquells graus que no tenen aquesta formació o competències. Finalment, es vol treballar en la creació d'una assignatura obligatòria interdisciplinària, de formació bàsica, que s'impartirà al conjunt de graus, en matèria de crisi ecosocial.

Un procés com aquest requereix la modificació dels plans d'estudis, l'acreditació corresponent dels organismes oficials, l'assignació del professorat qualificat en la temàtica d'aquesta oferta formativa i l'articulació dels elements logístics que es deriven d'una nova oferta formativa.

La Universitat es compromet a dur a terme aquesta feina amb transparència i a treballar per assolir que tota l'oferta docent de grau inclogui aquesta assignatura. L'objectiu és que la inclusió completa d'aquesta oferta es pugui fer efectiva el curs 2025-2026.

Creació d'un grup de treball per a la transició ecosocial

Per acompanyar el desplegament de l'assignatura es crearà un grup de treball per a la transició ecosocial a la UAB, del qual s'informarà a la primera sessió del Consell de Govern del curs acadèmic 2023-2024. Aquest grup estarà format per personal docent i investigador de la UAB expert en matèria de crisi ecosocial.

Les reunions d'aquest grup de treball estaran obertes a la participació de representants estudiantils i dels col·lectius en qualitat d'observadors. El grup serà el principal responsable de treballar en l'elaboració de l'assignatura, en la qual podran col·laborar els centres docents —facultats i escola universitària—, representants del PAS i de l'alumnat. La Comissió d'Afers Acadèmics, delegada del Consell de Govern, la qual ja compta amb representació de l'alumnat, serà l'òrgan competent per aprovar les propostes de modificació dels plans d'estudis.

El grup de treball per a la transició ecosocial a la UAB i els altres actors implicats tindran com a objectius:

a) Assessorar en l'elaboració del Pla de formació del PDI i PAS en la inclusió d'una formació amb competències específiques sobre la crisi climàtica i els impactes ambientals i socials associats a l'activitat econòmica que en deriven. Aquest pla de formació ha de preveure una formació obligatòria per al personal acadèmic de nou ingrés i que, a més, es pugui anar implementant a la resta del PDI de manera progressiva.

b) Elaborar els continguts de l'assignatura obligatòria i interdisciplinària sobre crisi ecosocial per al conjunt de l'oferta de graus.

c) Col·laborar amb altres àmbits o unitats de sostenibilitat relacionats amb el campus.

Tanmateix, un canvi més profund requereix una actuació del conjunt del sistema. Des d'aquest punt de vista, la UAB es compromet a traslladar a la pròxima assemblea general de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) les peticions relatives a les institucions no compromeses amb l'emergència climàtica expressades per la mobilització d'End Fossil, així com a facilitar la generació d'un espai de treball durant l'últim trimestre del 2023 en l'àmbit del sistema universitari català, juntament amb la Universitat de Barcelona, que inclogui representants tant del PDI com del PAS i l'alumnat.


Nous Estatuts

Finalment, volem recordar que els Estatuts de la Universitat, aprovats l'any 2003, ja recollien com un dels seus principis d'actuació l'orientació de la docència, de la recerca i de tota l'activitat universitària en general vers el respecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible i, en aquest sentit, tant els membres de la comunitat com diversos àmbits organitzatius treballen en la recerca i en l'acció en àmbits com la mobilitat, l'energia o els residus amb l'objectiu de disminuir les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle generades per la UAB i d'assolir una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Ara, amb la reelaboració necessària dels estatuts de totes les universitats públiques, a la qual obliga la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que s'acaba d'aprovar, s'obre una gran oportunitat. La UAB fa una crida a fer de l'emergència ecosocial un eix vertebrador de la normativa principal que ha de regir el conjunt del sistema universitari els pròxims decennis.

Aquest comunicat es fa públic als mitjans propis de la UAB i es dona a conèixer al col·lectiu End Fossil. Així mateix, i atesa la situació d'emergència actual, demanem a les institucions que vetllin pel compliment de les lleis climàtiques vigents i al Departament de Recerca i Universitats i al Ministeri d'Universitats que atenguin les peticions que, dins dels seus àmbits competencials, se'ls hagin fet arribar des del col·lectiu End Fossil.


Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de maig de 2023

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Ciutats i comunitats sostenibles

Dins de