Universitats europees treballen per a la igualtat de gènere

Donesinvestigadores

La UAB acollirà la trobada interna del projecte EGERA, que presentarà els seminaris sobre Gènere en la Recerca i Gènere en Governança de les universitats, a més de diverses reunions del consell assessor, de l'òrgan de govern i del comitè d'investigadors

12/01/2016


Universitats de França, Espanya, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda, Txèquia i Turquia estan treballant des del 2014 en el projecte EGERA (Effective Gender Equality in Research and Academia), que la Comissió Europea financia amb l’objectiu d’aconseguir igualtat de gènere en la recerca, la docència i la gestió de les universitats. La UAB ha estat escollida per la Comissió Europea per participar-hi com a soci preferent perquè està considerada una referent a nivell europeu en aquest camp, dins aquest projecte que coordina la universitat francesa Science Po.

El projecte EGERA, iniciat al 2014, es troba ara en la meitat del seu recorregut, ja que ha d’estar ellestit al 2017. En la trobada que tindrà lloc a la UAB del 18 al 20 de gener, al campus de Bellaterra (Torre Vila Puig) els investigadors i tècnics de les vuit univesitats treballaran conjuntament en les diferents eines que estan creant.

Es discutirà el text de  la futura “Carta sobre biaixos de gènere en governança i avaluació”, que signaran totes les universitast participants.

Es presentarà  una proposta de criteris per seleccionar les bones pràctiques en perspectiva de gènere en recerca, que serà discutida i acordada amb la resta d’universitats. Es crearà una base de dades. Durant el 2016 es farà la localització i selecció d’aqueslls projectes de recerca que contribuixen de forma rellevant a la introducció de la perspectiva de gènere en la recerca.

En la trobada també es tancarà la redacció conjunta d’una Carta sobre la comunicació que té en compte el gènere dins les institucions acadèmiques, que han treballat conjuntamente totes les universitats europees perquè s’apliqui en les seves respectives universitats i s’extengui a tots els països i universitats.

També estan fent informes periòdics sobre com està la situació en cadascuna de les universitats. Alhora s’estan fent enquestes, en cadascuna de les universitats, que retraten el clima sobre aquest tema. Durant tot el projecte se’n faran dues, una ja es va fer a principi del 2015, i la segona s’enviarà durant el 2016.

Entre els assistents a la trobada, destaca la presència de Agnès Hubert, assessora de diferents presidents la Comissió Europea en matèria d’igualtat de gènere i Gary Loke, responsable d’Igualtat del govern del Regne Unit, Maria Bustelo, experta en la matèria de la Universidad Complutense de Madrid, i Helene Perivier i Maxime Forest, coordinadors de la universitat SciencePo, entre d’altres. La responsable del projecte a la UAB és la professora de Dret i directora de l’Observatori per a la Igualtat a la UAB, Maria Teresa Freixes.

La UAB és un referent a nivell espanyol i europeu en matèria d’igualtat de gènere. Ha estat la primera universitat espanyola que va incloure la promoció de la igualtat entre homes i dones en els seus estatuts (article 8), al maig del 2003. Dos anys després, va crear l’Observatori per a la Igualtat. A nivell europeu està considerada una referència i és pionera en abordar la perspectiva de gènere dins la universitat.

El darrer diagnòstic de la situació de les dones a la UAB (Pla d’acció per a la igualtat entre dones  i homes a la UAB, 2013) mostra que el personal acadèmic és el col·lectiu en què la desigualtat entre dones i homes és més evident. El pes de les dones s’inverteix respecte el pes del seus companys a mesura que puja la categoria acadèmica. Si bé el pes en el col.·lectiu de doctors ha augmentat en set anys uns 9 punts percentuals, la proporció en les titularitats i càtedres ho ha fet només 1 punt. Entre el personal d’administració i serveis la presència de dones és relativament elevada, especialmente entre el funcionariat, en què superen el 50%. Entre l’alumnat les dones continuen sent majoria en els diferents àmbits de coneixement, excepte en el de les tecnologies. Es confirma que tenen un rendiment acadèmic superior al dels homes. En els estudis de doctorat, hi ha un increment de la proporció de dones entre els doctors i se situen en els darrers anys com el col·lectiu majoritari.

La sensibilitat europea en aquesta matèria es va impulsar a partir del Tractat d’Amsterdam, l’any 1997, on la Comissió Europea i el Parlament Europeu van dictaminar que el gènere fos transversal en totes les polítiques europees.  “No és un tema baladí, en absolut; està demostrat que si la igualtat no es projecta en tots els àmbits la Unió Europea no serà competitiva en la globalització” diu la professora Maria Teresa Freixes. “És un motor clau” afegeix. La implicació personal d’Agnès Hubert, una politòloga francesa que ha estat assesora dels diferents presidents europeus, també ha estat decisiu.

El projecte EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), que estudia la igualtat de gènere en la recerca i l’acadèmia, té l'objectiu és aconseguir la igualtat de gènere al món acadèmic, enfortir la dimensió de gènere de recerca i treballar analitzant els indicadors de desigualtat estructural, la promoció d'entorns laborals i educatius amables amb el gènere, i la formació en gènere de la comunitat.

Educació inclusiva
La UNESCO promou l'educació inclusiva, com una concreció de la Declaració dels drets humans, i considera que la igualtat entre dones i homes s'ha vist agreujada per la crisi socieconòmica actual, que fa que el principi d'igualtat segueixi sent primordial.

Malgrat que les polítiques de gènere en recerca a la Unió Europea tenen un llarg recorregut , s'ha avançat poc. Les persones expertes asseguren que és urgent implementar mesures de tipus organitzatiu, i que cal una cultura científica que sigui sensible al gènere i a la diversitat.

-Observatori per a la Igualtat

-Projecte EGERA

 

Notícies relacionades

Totes les notícies