Creada la Comissió d'Igualtat de la UAB

IgualtatGenere

La UAB ha aprovat la creació d'una Comissió d'Igualtat, delegada del Consell de Govern, -i formada per diferents membres de la comunitat UAB- que ha de coordinar la preparació, implementació, seguiment i avaluació dels Plans d'igualtat de la Universitat i també impulsar i supervisar les polítiques universitàries de prevenció i actuació davant possibles situacions i actituds discriminatòries, entre d'altres.

06/11/2019

El darrer Consell de Govern de la Universitat Autònoma, celebrat el 23 d'octubre, ha aprovat, tal com preveu el IV Pla d'acció per a la igualtat de gènere de la UAB, la creació d'una Comissió d'Igualtat delegada del Consell de Govern.

Aquesta comissió està formada per:
-Tres vicerectorats (la vicerectora o vicerector responsable de les polítiques d'igualtat de gènere, que la presideix
-La vicerectora o vicerector responsable del Personal Acadèmic
-La vicerectora o vicerector responsable del Personal d’Administració i Serveis
-La direcció de l’Observatori per a la Igualtat
-La gerència o persona en qui delegui
-Quatre deganes, degans, directores o directors d’escola (un per cada branca de coneixement: ciències experimentals i tecnologies, ciències socials, humanitats, ciències de la salut)
-Quatre membres del professorat, que siguin membres del Consell de Govern, un dels quals ha de ser membre del sector B, un ha de ser directora o director de departament i un directora o director d’institut de recerca
-Dues persones en representació del Personal d’Administració i Serveis que siguin membres del Claustre, de les quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern
-Quatre estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells la seva presidenta o president i un de postgrau
-Una persona en representació del Consell Social
-Una persona en representació de la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa del Personal Docent Investigador Laboral
-Una persona en representació de la Junta de Personal Funcionari i del Comitè d’Empresa del Personal d’Administració i Serveis.

Aquesta Comissió d’Igualtat haurà de coordinar la preparació, implementació, seguiment i avaluació dels successius Plans d’Igualtat de la Universitat; vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, així com del principi d’igualtat en tots els àmbits de la vida universitària; impulsar i supervisar polítiques universitàries de prevenció i actuació davant possibles situacions i actituds discriminatòries; promoure la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària, així com la sensibilització i la formació de la comunitat universitària en matèria d’igualtat. 

La comissió també haurà d'elaborar propostes d'activitats en matèria d'igualtat, informar i assessorar sobre les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d'igualtat i recollir les propostes que en facin els diferents centres i unitats de la Universitat; aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts en matèria d’igualtat; aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’igualtat pel Consell de Govern; i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies