La UAB impartirà el proper curs el títol de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Smart cities
Imatge: By Regiars (Own work), via Wikimedia Commons.

La UAB serà la primera universitat d'Espanya en impartir estudis dedicats a la gestió de smart cities. L'objectiu és formar en l'aplicació de les TIC per fer els nuclis urbans més competitius en termes econòmics, més eficients en termes ambientals i més igualitaris en termes socials.

01/06/2017

El proper curs, la UAB impartirà els estudis de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles -smart cities-, els primers d'aquest tipus de les universitats espanyoles. El Consell de Govern de la UAB va aprovar l'1 de juny la creació d'aquesta titulació, que tindrà una durada de tres anys (180 crèdits ECTS) i que s'oferirà com a títol propi de la UAB el curs 2017-2018, amb l'aspiració de convertir-lo en títol oficial a partir del curs següent. La Universitat, però, l'oferirà al preu ordinari dels estudis d'enginyeria. Es tractarà d'uns estudis marcadament interdisciplinaris que implicarà l'Escola d'Enginyeria, la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, la Facultat d'Economia i Empresa i la Facultat de Filosofia i Lletres. S'oferiran seixanta places de nou ingrés.

La titulació formarà professionals capaços de comprendre, gestionar i contribuir a governar les noves realitats urbanes que emergeixen de les profundes transformacions econòmiques, socials i tecnològiques associades a la globalització. Els estudiants rebran una formació mixta, principalment a partir dels estudis d'enginyeria, la geografia urbana i la geoinformació. Els estudiants hauran d'adquirir capacitats tant en l'àmbit de les ciències socials i polítiques com una sòlida base tecnològica; per això, la formació que rebran serà marcadament transversal, tot abastant aspectes socials, jurídics, econòmics, cartogràfics i tecnològics, com ara l'urbanisme, les infraestructures, la mobilitat, els serveis i equipaments, la diversitat cultural, les desigualtats socials, els recursos energètics i naturals, etc.

L'objectiu de la gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles és aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per fer els nuclis urbans més competitius en termes econòmics, més eficients en termes ambientals i més igualitaris en termes socials, tot contribuint així a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Els graduats aprendran a aplicar les TIC cap a la resolució de problemes de la gestió de la ciutat relacionats amb la contaminació, la seguretat, el trànsit, la recollida de residus, el proveïment, la mobilitat sostenible, l'accessibilitat, la participació ciutadana, el turisme, etc.

Els estudiants rebran una formació interdisciplinària que abastarà continguts de matemàtiques, física, informàtica, geografia urbana, cartografia i geoinformació, gestió i planificació urbana, sensors i digitalització, sistemes d'informació, dinàmiques urbanes, geomàtica (obtenció i anàlisi de la informació geogràfica), sistemes de comunicacions, gestió i anàlisi de dades, empresa, innovació oberta, ciència política, sistemes ciberfísics i robòtica. Entre les competències adquirides pels titulats, per exemple, podran desenvolupar plataformes de gestió i d'integració de serveis a la ciutadania tot aplicant tecnologies i sistemes de sensorització, adquisició, processat i comunicació de dades. Seran capaços també de resoldre problemes de gestió urbana tot utilitzant coneixements i procediments de disseny i implementació d'aplicacions informàtiques.

Els titulats podran orientar la seva carrera professional cap a múltiples sortides laborals:

  • Desenvolupador i analista d'aplicacions geoespacials
  • Desenvolupador d'aplicacions mòbils intel·ligents
  • Responsable de projectes científics, públics o comercials d'aplicacions i serveis d'informació geoespacial
  • Responsable de productes o serveis d'informació geoespacial
  • Responsable d'empreses de serveis bàsics (aigua, gas, energia)
  • Responsable de gestió de residus de l'administració pública
  • Responsable de la gestió de mobilitat de l'administració pública
  • Especialista en integració de dades urbanes i serveis al ciutadà
  • Responsable d'estratègia d'innovació social digital

Aquests perfils professionals trobaran cabuda en àmbits com ara les empreses d'enginyeria i consultoria urbana, les empreses de serveis públics, les empreses i administracions de transport, les empreses de consultoria de trànsit, les empreses i serveis cartogràfics i d'informació geogràfica, les noves empreses de serveis de dades geogràfiques o de serveis per a la ciutat connectada i intel·ligent, les empreses proveïdores de dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes i altres àmbits com ara la gestió cultural, la dinamització comunitària, la gestió ambiental o l'economia social.

Un campus transversal

Actualment, hi ha diverses titulacions de màster relacionades amb la temàtica de les ciutats intel·ligents però no hi havia encara cap títol a nivell de grau. La UAB ofereix aquesta titulació gràcies al fet de ser una universitat de campus que disposa d'una Escola d'Enginyeria i d'un Departament de Geografia caracteritzats per la qualitat reconeguda de la seva activitat docent i investigadora.

Pel que fa a la geografia i el territori, la UAB acull, per exemple, el Centre d'Estudis Demogràfics, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, el Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori, el Grup de Recerca en Aigua Territori i Sostenibilitat, el Grup de Recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica, l'Observatori de la Urbanització o el Grup d'Estudis sobre Energia, Territori i Societat.

Pel que fa a l'Escola d'Enginyeria, hi ha nombrosos grups de recerca en els camps de l'enginyeria química, biològica i ambiental; de l'enginyeria de la informació i la comunicació; de les ciències de la computació; de les telecomunicacions i l'enginyeria de sistemes; de l'enginyeria electrònica; de l'arquitectura de computadors i sistemes operatius, i de microelectrònica i sistemes electrònics. A més, es troben al campus centres de referència com ara el Centre de Visió per Computador o l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial.

La importància estratègia que la UAB atorga al camp de les ciutats intel·ligents es va concretar en la creació del CORE de Smart Cities, una de les tres comunitats de recerca estratègiques impulsades per la institució (les altres dues estan dedicades al patrimoni cultural i a la salut mental). Les CORE són xarxes de col·laboració formades per grups i centres de recerca. Així doncs, el CORE de Smart Cities reuneix especialistes en les diferents àrees relacionades amb la gestió d'entorns urbans sostenibles.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies