Places per a vehicle elèctric

Places per a vehicle elèctric


La UAB compta amb dos punts de recàrrega de vehicle elèctric ubicats a l'avinguda de l'Eix Central, sota la Plaça Cívica. i a l'avinguda de Serragalliners, a l'aparcament nord de Lletres.

Aquests punts permeten carregar un vehicle elèctric en un temps d'entre 2 i 4 hores, segons el model de vehicle. La possibilitat de carregar dos vehicles a la vegada des d'un punt permet minimitzar els costos d'instal·lació.

En cas de tall de subministrament, els punts de recàrrega disposen d'una bateria que garanteix la retenció del cable de les persones usuàries.

 

PuntVHE1 PuntVHE2
 

Els carregadors poden ser utilitzats lliurament en l'horari que sigui més convenient per a la persona usuària mentre la UAB, amb l'objectiu d'ordenar i repartir el seu ús, no consideri necessari establir unes hores de càrrega pre assignades.

El servei és gratuït durant el període de promoció, la finalització del qual resta pendent de determinar i dependrà de la demanda. 

L'estalvi del cotxe elèctric, respecte el cotxe convencional de combustió fòssil, és considerable. Així, fer 100km amb un vehicle elèctric li suposaria a la persona usuària una despesa d'1,30€ en energia; mentre que amb un cotxe convencional pagaria unes 5 vegades més (6,5€), tenint en compte un cost del KWh en hora de 0,10€ i de 1,30€ el litre de benzina.

Tot això sense comptar altres estalvis com el manteniment (25% més econòmic), l'aparcament (gratuïtat a les zones blaves), exempcions fiscals, etc. I el més important, l'estalvi de CO2 per a l'atmosfera, que en un cotxe mitjà de benzina (de motor 1600) pot suposar uns 25kg en un trajecte de 100km. 

Aquests punts pertanyen a la línia de producte CITY DUO que ha estat dissenyada respectant les directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles segons els modes 1, 2 i 3 d'aquesta norma; i permetent realitzar la càrrega semi ràpida simultània de dos vehicles elèctrics. 

A més, aquests punts de càrrega són intel·ligents i, per tant, es poden monitoritzar i controlar remotament; i permeten obtenir estadístiques de consum. 

EV Charge és una aplicació mòbil multiplataforma que permet gestionar punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 • Mapa: indica la posició en la que es troba la persona usuària i la dels carregadors. 
 • Llista de carregadors: mostra la informació i l'estat de cada carregador. 
 • Gestió: permet consultar el procés de càrrega a temps real i finalitzarlo a distància.
 • Historial: permet conèixer les càrregues efectuades junt amb la información associada. 
Més informació sobre l'app i com descarregàr-se-la aquí
 

1. MARC. La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del seu Pla de Mobilitat, entre altres, ha establert l'estratègia de fomentar l'ús de vehicles elèctrics en l'accés quotidià al Campus, com una de les mesures necessàries per a assolir un ús més racional del vehicle privat i aconseguir, d'aquesta manera, un model de mobilitat més sostenible. La instal·lació de punts de recàrrega és una d'aquestes mesures. 

2. CARACTERÍSTIQUES. Els carregadors de la UAB corresponen a la línia CITY DUO i presenten les següents característiques tècniques:
        Tensió de càrrega: 400 V
        Freqüència: 50-60 Hz
        Intensitat de corrent per presa tipus II: 32 A
        Intensitat de corrent per presa Schuko: 10 A
        Potència màxima per presa tipus II: 22 kW
        Potència màxima per presa Schuko: 2,3 kW

Els carregadors disposen de 4 connectors, 2 x tipus II + 2 x Schuko i permeten la recàrrega semi ràpida simultània de dos cotxes o un cotxe i una moto (permet carregar un vehicle elèctric en un temps d'entre 2 i 4 hores, segons el model de vehicle). 
En cas de tall de subministrament, les estacions de càrrega disposen d'una bateria que garanteix la retenció del cable de les persones usuàries. 
L'ús dels carregadors es fa mitjançant identificació amb la targeta RFID a la què es refereix el present contracte. El control i la configuració remota via Ethernet/3G permet monitoritzar en tot moment el seu ús, així com obtenir estadístiques de consum. 

3. HORARI. Els carregadors poden ser utilitzats lliurement en l'horari que sigui més convenient per a la persona usuària mentre la UAB, amb l'objectiu d'ordenar i repartir el seu ús, no consideri necessari establir unes hores de càrrega pre-assignades. 

4. TARIFA. L'ús dels carregadors, tant pel que fa a l'energia consumida, com pel que fa a l'ocupació de l'espai és totalment gratuït mentre la UAB no decideixi el contrari. 

5. TARGETA I DIPÒSIT. L'accés als punts de càrrega es fa mitjançant targeta sense contacte, propietat exclusiva de la UAB. Aquesta targeta és lliurada per la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (UPGM) a canvi d'un dipòsit retornable de 10€. La targeta es lliura a la persona usuària previ ingrés al compte corrent: ES8501826035410201627554 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) en concepte: "Nom i cognom VHE-UAB". En cap cas, s'acceptarà una altra modalitat de pagament. 
Un cop fet l'ingrés, la persona usuària ha de facilitar a la UPGM el justificant de pagament, via email (mobilitat@uab.cat) i en format PDF generat per la pròpia entitat bancària, per a procedir amb la formalitat del contracte. 
La targeta s'ha de retornar a la UAB en tots aquells casos en què procedeixi la seva anul·lació o substitució. únicament es retornarà l'import del dipòsit, mitjançant transferència bancària al compte corrent que ens indica la persona usuària, sempre i quan la targeta estigui en bon estat i sigui vàlida per a la seva utilització. Pel contrari, no es retornarà el dipòsit en cas de: pèrdua o robatori de la targeta; la targeta no estigui en bon estat i no sigui vàlida per al seu ús, excepte si el mal funcionament de la mateixa és degut al seu ús habitual; anul·lació de la targeta per part de la UAB per no respectar les condicions establertes en el present contracte; per decisió unilateral de la UAB en cas d'interès justificat de la mateixa. Si la persona usuària sol·licita una nova targeta per pèrdua o robatori, deteriorament o mal ús, la persona usuària ha de pagar per una nova targeta. 

6. ÚS. El servei ofereix dues places d'aparcament per a cotxe i dues places per a moto. La persona usuària es compromet a fer servir l'aparcament pel que ha estat instal·lat: la càrrega del vehicle elèctric. La UAB resoldrà el contracte i desactivarà la targeta en aquells casos en que, de forma reiterada, l'ús que se'n faci no sigui l'establert, sent el temps de "no càrrega" major del de "càrrega". 

7. OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR DE LA TARGETA:

 • Conservar la targeta en bon estat.
 • Comunicar d'immediat la pèrdua o el robatori de la targeta al correu mobilitat@uab.cat o al telèfon 93 581 46 43.
 • Retornar la targeta a la UAB en tots aquells casos en què es procedeixi la seva anul·lació o substitució. 
 • Acceptar les condicions d'ús i funcionament del servei especificades anteriorment.
 • Conèixer la compatibilitat del seu vehicle amb les característiques del punt de càrrega.
 • Fer un ús responsable de la instal·lació, segons les instruccions disponibles, única i exclusivament, per a l'ús per al que ha estat concebuda.
 • Facilitar dades de contacte actualitzades a la UAB per a possibles comunicacions sobre el servei.

8. OBLIGACIONS DE LA UAB:

 • Adoptar les mesures necessàries per a anul·lar o desactivar la targeta en cas de pèrdua, robatori, falsificació, etc.
 • Mantenir el punt de càrrega en condicions d'ús adequades.
 • Resoldre les avaries o problemàtiques que impedeixin l'ús del punt de càrrega el més ràpid possible. La UAB no es fa responsable de la impossibilitat de fer servir el punt de càrrega temporalment per causa d'avaries, caigues de tensió, deficiències en el subministrament elèctric, etc.
 • Realizar i conservar un registre de totes les operacions realitzades amb la tartgeta.
 • Contractar una assegurança de Responsabilitat Civil per a la instal·lació.
 • Informar a la persona usuària del canvi de condicions del servei amb 15 dies feiners d'antel·lació, com a mínim.

9, FUNCIONAMENT DEL SERVEI. Un cop activada i lliurada la targeta per part de la UPGM, prèvia signatura del contracte, la persona usuària ja pot fer servir els punts de càrrega seguint les instruccions que trobarà al mateix punt. 

10. INCIDÈNCIES. En cas d'incidència, la persona usuària ha de posar-se en contacte amb el servei d'atenció 24h. al telèfon 977276952.

11. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT. La persona titular de la targeta assumeix les responsabilitats derivades de les transaccions l'autoria de les quals no reconegui, realitzades amb la targeta fins el moment de la notificació a la UAB de la pèrdua, el robatori o la falsificació de la targeta, o després de la notificació si es demostra que la persona titular ha actuat de forma fraudulenta o negligent en relació amb les obligacions que estableix el present contracte.

La UAB no assumeix cap responsabilitat dels perjudicis que li puguin ocasionar per falta de l'adequada recepció de les comunicacions que procedeixin degut a la no notificació del canvi de dades personals de contacte per a rebre notificacions, per part de la persona titular.

12. CANVI DE CONDICIONS DEL SERVEI. La UAB es reserva el dret de modificar les condicions inicialment pactades avisant prèviament a la persona titular de la targeta. La persona usuària tindrà 15 dies feiners per a rescindir el contracte en cas de no conformitat amb les noves condicions.

13. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. Seran causes de resolució del contracte l'incompliment de les respectives obligacions de les parts o el canvi de les condicions del servei un cop informades amb anterioritat.
La resolució del contracte comporta l'anul·lació o invalidació de la targeta.

14. PROTECCIÓ DE DADES:
Les dades de les persones usuàries són tractades amb la finalitat de gestionar el servei de punt de recàrrega del Campus de la UAB. El tractament de les dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 
La persona usuària pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la seva sol·licitud a la unitat responsable del tractament a l'adreça mobilitat@uab.cat. Es pot obtenir informació addicional i detallada del tractament de les dades personals en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/proteccio-de-dades/reglament-general-de-proteccio-de-dades-1345796047516.html 

15. ALIANÇA DE MUNICIPIS PER A LA INTEROPERABILITAT DE LES ESTACIONS PÚBLIQUES DE RECÀRREGA. Els punts de càrrega de vehicle elèctric de la UAB formen part de la xarxa de recàrrega pública de Catalunya. Això permet que la persona usuària, amb la targeta de la UAB, pugui carregar el seu vehicle a qualsevol estació de Catalunya que pertanyi a l'Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat de les Estacions de Recàrrega Elèctrica. Aquesta xarxa s'emmarca en el Pla Estratègic PIRVEC i el seu objectiu és facilitar que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d'una mobilitat plena i que les persones usuàries deixin d'acumular targetes per a carregar a les diferents instal·lacions promogudes pel territori català. Més informació a: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mobilitat/vehicle/recarrega/

Els punts de càrrega de vehicle elèctric de la UAB formen part de la xarxa de recàrrega pública de Catalunya. Això permet que, amb la targeta de la UAB puguis carregar el teu vehicle a qualsevol estació de Catalunya que pertanyi a l'Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega elèctrica.

Aquesta xarxa s'emmarca en el Pla Estratègic PIRVEC i el seu objectiu és facilitar que els vehicles elèctric que circulen per Catalunya puguin gaudir d'una mobilitat plena i que les persones usuàries deixin d'acumular targetes per a carregar a les diferents instal·lacions promogudes pel territori català.

Pot obtenir més informació consulta la pàgina web de l'Institut Català d'Energia.

Consultar el llistat d'entitats i ajuntaments adherits a l'Aliança aquí (actualització 2019)

Aquesta mesura s'emmarca en el Pla de Mobilitat de la UAB 2018-24, aprovat el mes de juny de 2018, que té per objectiu incrementar l'accessibilitat al campus de Bellaterra de la UAB de forma eficient, sostenible, segura i integradora; a través de la potenciació dels mitjans de transport més sostenibles i la racionalització de l'ús del vehicle privat motoritzat.

Concretament, la mesura forma part de la bateria de propostes per a impulsar el vehicle elèctric que formen part de la Línia Estratègica Específica (LEE) 3 sobre la racionalització de l'ús del vehicle privat motoritzat.