Pràcticum Grau Medicina

Descripció general
 
PRÀCTIQUES CLINIQUES ASSISTENCIALS (PCA)
Les pràctiques clíniques assistencials en el Grau de Medicina és desenvolupen en centres assistencials i s’estructuren en tres blocs ben diferenciats de matèries:
- Les PCA tutelades que inclouen 54 crèdits i es desenvolupen en 5 assignatures de contingut fonamentalment pràctic.
- Les PCA que s’incorporen en la major part de les assignatures clíniques troncals com una de les diverses tipologies docents que les configuren.
- Les PCA que formen part de les assignatures optatives de caràcter clínic. En aquest cas farem referència a les matèries incloses en la pràctiques clíniques tutelades i les altres modalitats es poden consultar a través de les assignatures específiques de caràcter clínic que les inclouen.
 
Matèria: pràctiques clíniques tutelades
En el Pla d’Estudis del Grau de Medicina de la UAB, la matèria Pràctica Clínica Tutelada té un total de 54 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) de caràcter obligatori, dividits en 5 assignatures i es cursa en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.

Aquestes pràctiques es planifiquen a través de tot el grau de manera que s’inicien des del primer curs en àmbits assistencials, on l’alumne aprèn conceptes bàsics de la medicina, fins a l’últim curs on l’alumne s’incorpora en els equips assistencials: pràctica clínica mèdica hospitalària i a l’assistència primària, pràctica clínica quirúrgica, pediàtrica, obstetrícia i ginecològica i salut mental.
 
Les assignatures que componen la matèria són:
Curs Acadèmic Assignatures ECTS
Primer curs Pràctica Clínica Assistencial I 2
Segon curs Pràctica Clínica Assistencial II 2
Tercer curs Pràctica Clínica Assistencial III 2
Sisè curs Pràctica Clínica Assistencial IV 33
Sisè curs Pràctica Clínica Assistencial V 15

El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les pràctiques dins d’aquestes assignatures.

PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DE PCA
 
El Coordinador de PCA: És el responsable de planificar les assignatures, coordinar les places cada curs i les distribueix per cada centre. Planifica les activitats; valora les pràctiques, els centres i els tutors externs (metge-tutor). Contacta amb els responsables de centre i recull incidències. És la persona de contacte entre la Universitat, l'estudiant i el centre de pràctiques. Té el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.

Professor coordinador de l’assignatura: És el responsable d’elaborar la guia docent de cadascuna de les assignatures. Avalua, recollir les incidències durant les estades clíniques i fa el seguiment de la PCA corresponent. Tot i que la coordinació de l’assignatura a nivell de Facultat recau en una sola persona, cada unitat docent hospitalària té un coordinador de l’assignatura  que  realitza aquestes funcions a la unitat docent.
D’altra banda, a cada unitat docent hi ha també un professor responsable per a cada gran àrea on es realitzen les rotacions: Medicina, Assistència Primària, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, i Salut Mental). Aquest professors són els responsables de distribuir, coordinar i vetllar pel bon funcionament de les pràctiques clíniques en cadascun dels seus àmbits.

Responsable de centre: En els centres col·laboradors externs amb conveni, hi ha un responsable que es responsabilitza de l’avaluació de l’estudiant, de supervisar  l’assistència, de facilitar la integració de l'estudiant a l’equip de treball, i d’informar de possibles incidències de les estades clíniques al coordinador de la PCA.

Tutor extern: És el metge assistencial que tutela i acompanya a l’estudiant mentre realitza la pràctica. Efectua la valoració de l’estada de l‘estudiant juntament amb el responsable de centre.
 
La Gestió Acadèmica de la Facultat coordina els procediments administratius vinculats a les rotacions externes (distribució d'estudiants entre els diversos centres coordinant l’oferta amb la demanda, convenis específics per a cada estudiant...).
 
Les Gestions de les unitats docents hospitalàries donen suport administratiu als coordinadors de cada unitat docent en les diverses etapes del procediment.
 
Procés

Les pràctiques clíniques corresponents a les assignatures PCA IV i V quan es realitzen en centres assistencials amb conveni però que estan adscrites a una unitat docent són coordinades a través d’un procediment específic.

- A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials, les direccions assistencials o els responsables de docència confirmen anualment l’oferta de places de pràctiques per especialitat i període en cadascun dels centres.
- Els coordinadors de les PCA determinen el número de places per especialitat segons les necessitats per cada curs.
- Durant el segon semestre del l’any anterior, els responsables de cada un dels centres amb conveni fan la presentació de les particularitats del seu centre, informant sobre les places de pràctiques disponibles.
- Els estudiants presenten les seves preferències en el termini establert.
- La Gestió Acadèmica de la Facultat, d’acord amb les preferències i la demanda dels alumnes, l’oferta i els criteris de priorització publicats fa una primera proposta de distribució que es comunica  a cada alumne i unitat docent.
- Introduïdes les esmenes que es considerin i un cop validada la proposta, s’informa als centres, es redacten i signen els convenis específics per a cada estudiant.
 
Qüestions prèvies

Qui pot fer la PCA?

- Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària.
- Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.
- Es recomana la vacunació com a professionals sanitaris.
- Els estudiants que tinguin la targeta d’identificació personal que l'identifiqui com estudiant de Medicina de la UAB.
 
Consulteu els prerequisits a les guies docents de les assignatures:
Pràctica Clínica Assistencial I
Pràctica Clínica Assistencial II
Pràctica Clínica Assistencial III
Pràctica Clínica Assistencial IV
Pràctica Clínica Assistencial V

Com a futurs metges, hi ha una sèrie d’aspectes i actituds que l'estudiant ha de tenir en compte des d’un bon inici, per desenvolupar correctament la seva feina d’acord amb els principis d’ètica professional i confidencialitat. En aquest context l’estudiant que es matricula d’una PCA adquireix el compromís de preservar la confidencialitat i el secret professional de les dades a què pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, i també de mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit, l’estudiant es compromet a llegir aquest document i el de Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina.

Acord de compromís de confidencialitat
Recomanacions de vacunes
Recomanacions de conducta

PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL I
Curs 2020/2021

La realització de la PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL I (PCA I) comporta tres visites grupals, d'uns tres alumnes, a centres d'Atenció Primària situats dins les regions sanitàries següents: Centre (Vallès Occidental i Oriental), Maresme i Barcelona Ciutat.

Les inscripcions a les visites a CAPS es realitzen de l'1 al 4 d'octubre des de sia.uab.cat / Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques.
L’assignació de centre per a fer la PCA I serà per cognom, mitjançant sorteig de la lletra a partir de la qual començarà l’assignació. El resultat del sorteig per al curs 2020/2021 es farà el dia de la presentació (28 setembre).
El resultat de l’assignació es publicarà el 6 d'octubre.

En aquesta presentació trobareu més informació i instruccions de com fer la inscripció . 

Obtenir el Certificat Digital
Si necessiteu més informació podeu contactar amb: pca.medicina@uab.cat
 
IMPORTANT: És necessària l’assistència de tot l’alumnat a les reunions prèvies informatives que tindran lloc el 28 de setembre de 2020 

Horari Grup 101: 12-13h. Aula M2-002
Horari Grup 102: 17:30 – 18:30. Aula M2-002
Horari Grup 103: 16:30 – 17:30. Aula M5-002

Cal que porteu a la reunió el Manual de PCA I i el Portfoli Reflexiu.
Per a més informació podeu consultar la guia docent de l’assignatura.

 

Calendari de visites al CAP de PCA I:
Primera visita: 27 i 28 d'octubre de 2020
Segona visita: 10 i 11 de novembre de 2020
Tercera visita: 24 i 25 de novembre de 2020

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Informació Important PCA I: VESTIMENTA

En les visites als CAP cal portar PIJAMA BLANC (ull, d'aquest color) de dues peces + BATA BLANCA en cas necessari per la temperatura.

A les zones "especials" assenyalades s'utilitzen, a més, els EPI (equips de protecció individual) que NO us afecta perquè no estareu en aquestes zones.

El CALÇAT majoritari és d’ESCLOPS, encara que està permesa sabata de carrer i "ocasionalment" protectors (polaines d'un sol ús).

Procediment de gestió de la documentació de les pràctiques assistencials

Actualment ens trobem en procés d’implantació de diverses normatives que afecten directament a la realització de pràctiques assistencials en institucions sanitàries i, atès que la gestió de la seva aplicació pot ser complexa i originar dubtes, detallem a continuació el procediment a seguir amb un resum de les gestions que haurà de realitzar cadascuna de les parts implicades.

Procediment (PDF)
Annex 1 (PDF)
Annex 2 (PDF)
Annex 3 (PDF)

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.
Recomanacions de conducta
Recomanacions de vacunes

 

PRÀCTICA CLÍNICA ASSISTENCIAL II

Curs 2020/2021

 

La Pràctica Clínica Assistencial II (PCA II) consta de:

 • 2 seminaris a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques (Bellaterra) de 2 hores de durada per seminari en grups de 20 alumnes.
 • 4 sessions de pràctiques a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques (Bellaterra) en grups de 20 alumnes (les sessions 1 i 4 tenen una durada d'1 hora i mitja i les sessions 2 i 3 de tres hores).
 • 3 visites a un Centre d'Atenció Primària (CAP) de 4 hores de durada cadascuna (1-2 alumnes per preceptor).

Els CAP participants estan adscrits a les Unitats Docents de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (regions sanitàries Vallès Occidental i Oriental, Barcelona Ciutat i Barcelonès Nord/Maresme).

Les inscripcions a les visites a CAPS es realitzen del 15 al 21 de febrer de 2021 des de la pàgina sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques.
L’assignació del centre per a fer la PCA II serà per nota mitjana de l’expedient, i el resultat de l’assignació es publicarà el 22 de febrer a través del mateix  sia.uab.cat

En aquesta presentació trobareu més informació i instruccions de com fer la inscripció 
 

Els/les estudiants han de tenir un certificat digital per a poder signar electrònicament el conveni específic. Aquí trobareu més informació dels certificats digitals acceptats i de com el podeu obtenir: Certificat Digital

Els horaris de la resta d'activitats venen assignats en funció del grup estable assignat a cada estudiant. Podeu consultar al calendari de segon curs on s'indica l'horari de cada grup. 

Igualment, també s'ha d'indicar que la presentació és virtual i està programada el dia 15 de febrer de 10:30-11:00 hores

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb: pca.medicina@uab.cat

IMPORTANT: Recordeu que, el dia abans de la visita al CAP haureu de comprovar que no hi ha hagut canvi d'horari en el CAP escollit.

L’aula Moodle és el mitjà de comunicació principal amb els/les estudiants.

Horaris Seminaris i Pràctiques PCA II: Consultar a horaris, l’aula Moodle i el PSG

Dates de les visites als CAPs:

Primera visita: 16 i 17 de març 2021
Segona visita: 13 i 14 d'abril de 2021
Tercera visita: 4 i 5 de maig de 2021

Per a més informació podeu consultar la guia docent de l’assignatura.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Procediment de gestió de la documentació de les pràctiques assistencials

Actualment ens trobem en procés d’implantació de diverses normatives que afecten directament a la realització de pràctiques assistencials en institucions sanitàries i, atès que la gestió de la seva aplicació pot ser complexa i originar dubtes, detallem a continuació el procediment a seguir amb un resum de les gestions que haurà de realitzar cadascuna de les parts implicades.

Procediment (PDF)
Annex 1 (PDF)
Annex 2 (PDF)

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

Recomanacions de conducta
Recomanacions de vacunes
 

Descripció i objectius:
Guia docent

Assignació de les rotacions:
Consulta a la teva Unitat Docent Hospitalària

 • OBJECTIUS I RECOMANACIONS

Guia docent Pràctica Clínica Assistencial IV
Guia docent Pràctica Clínica Assistencial V
 

Loading...

Loading...

A la pròpia Unitat Docent Hospitalària

Descripció 

Per impartir els seus ensenyaments de l’àmbit clínic, la UAB té establerts uns concerts amb diverses institucions sanitàries. Així, es defineixen les Unitat Docents Hospitalàries de la Facultat de Medicina i es concreten 5 hospitals que d’aquests concerts, els hospitals i centres inclosos, esdevenen els Hospitals Universitaris de la UAB. Son l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron, el Parc de Salut Mar,l’Hospital Germans Trias i Pujol i El Consorci Sanitari del Parc Taulí.

Cada alumne ha estat assignat a una d’aquestes Unitats Docents Hospitalàries i és en cadascun dels Hospitals Universitaris corresponents el lloc on preferentment s’han de desenvolupar els seus ensenyaments teòrics i pràctics i concretament les Pràctiques Clíniques Assistencials IV i V del sisè curs del Grau de Medicina.

Informació sobre el procediment

Terminis i Procediment (consulta la teva UDH)

A part d'aquests centres també es poden fer pràctiques clíniques en altres institucions que inclouen:

1)  Centres amb conveni amb la UAB
2)  Centres inclosos en programes de Mobilitat General (Erasmus, Propi i Sicue)
3)  Centres inclosos en programes de Mobilitat  Erasmus i Propi Pràctiques)

Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

 

Centres amb conveni a la UAB 

Descripció

Complementant l'oferta dels Hospitals Universitaris esmentats en l’apartat anterior, la UAB té també convenis amb diverses institucions sanitàries per tal que els estudiants també hi puguin desenvolupar les pràctiques clíniques.

Pel fet de realitzar-se en centres que no estan inclosos en els concerts que defineixen les Unitats Docents Hospitalàries, aquestes pràctiques tenen la consideració de pràctiques externes i estan regulades per una normativa específica que a part dels convenis marcs amb les institucions també requereix de convenis específics per a cada estudiant.

Els centres amb conveni es revisen periòdicament, per ajustar-los a les necessitats de la Facultat de Medicina, en general a instàncies de la coordinació de cada Unitat Docent i sempre que compti amb un nombre mínim d'estudiants que hi puguin estar interessats, o a petició de les diverses Institucions Sanitàries.

Aquestes rotacions estan condicionades a l'oferta anual dels esmentats centres, s’autoritzen des de cada Unitat Docent i es coordinen de forma centralitzada per a tota la Facultat des de la Gestió Acadèmica.

El circuit de gestió, i calendari d’aquest procés s’ha presentat a la Facultat i és publicarà al web.

D’acord amb els criteris generals establerts en les guies docents, cadascuna de les rotacions serà avaluada pel tutor responsable a cada una de les institucions on s’hagi realitzat les pràctiques corresponents .

Les proves generals de les ACOES s’inclouen conjuntament amb tots els alumnes que han cursat l’assignatura a la Unitat Docent.

Informació sobre el procediment

 • Terminis (veure el calendari complert a "Procediment")

  • Mitjans febrer-Reunió amb estudiants de 5è curs a la pròpia Unitat Docent 

  • Presentació per part dels Hospitals de l’oferta de places, serveis i períodes.

  • Del 6 al 15 d'abril de 2021 - Sol·licitud de places  

  • 14 de maig -  Assignació de places: acceptació o renúncia

  • 24 de maig - Resolució definitiva

 • -Procediment

 • -Institucions amb convenis

Presentacions

Documents


Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

Mobilitat Estudi (Erasmus, UAB Exchange Programme i SICUE)

Descripció

La UAB també té establerts un convenis, tancats, amb diverses institucions per tal que els alumnes puguin desenvolupar assignatures en aquestes universitats, entre les quals pot haver-hi la possibilitat de fer assignatures de pràctica clínica assistencial.

En virtut d’aquest convenis es defineixen uns programes d’intercanvi que són:

Erasmus (Europa)
UAB Exchange Programme (Resta del món)
Sicue (Espanya)

El circuit de gestió, i calendaris, són els generals i estan publicats a la web de la UAB i a la web de la facultat, a l’apartat d’intercanvis.

Els centres amb conveni es revisen periòdicament, per interès general de la Facultat de Medicina, habitualment a instàncies del coordinador d’intercanvis del Grau de Medicina o a petició de la universitat de destí.

D’acord amb la oferta i les preferències dels alumnes es pot cursar la totalitat d’una assignatura i d’acord amb el programa ser avaluats per la universitat de destí, sempre que inclogui explícitament una prova de la modalitat ACOE (Avaluació de Competències Objectiva, Externa) i si no és així aquesta part de l’avaluació caldrà fer-la conjuntament i en la mateixa convocatòria amb tots els alumnes que han cursat l’assignatura a la Unitat Docent.

Informació sobre el procediment

Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.

 

Erasmus i UAB Exchange Programme Pràctiques

Descripció

Complementant la oferta anterior orientada a cursar tota una assignatura completa, els programes Erasmus i Propi (Europa i resta del món) permeten també la possibilitat de fer pràctiques (no assignatures completes) a qualsevol institució, sense la necessitat de conveni previ. Cal assenyalar que actualment no existeix un programa SICUE Pràctiques, per la qual cosa no és possible l’intercanvi per a la realització de pràctiques, en el marc d’aquest programa, dins l’Estat Espanyol.

El circuit de gestió està publicat a la web de la facultat, a l’apartat d’intercanvis, i en línies generals requereix de l’acceptació de la institució de destí, d’un primer vist-i-plau del coordinador de pràctiques de la Unitat Docents Hospitalària, i del vist-i-plau final del coordinador d’intercanvis del Grau de Medicina.

Informació sobre el procediment


Confidencialitat de dades, conducta i vacunes

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, especialment quan realitza assignatures de Pràctiques Clíniques Assistencials.
També es compromet a mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Podeu consultar els documents relacionats i les vacunes que estan recomanades per realitzar la docència pràctica amb pacients.