Beques i programes

Beques i programes

Guia de beques i ajuts: La Guia de beques i ajuts és un recull bàsic de les beques i ajuts que podries sol·licitar per als estudis de grau del nostre centre.


Provisionalment, els estudiants poden matricular-se com a becaris/es si es compleixen les condicions següents:

1. Haver assolit els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs a matricular (es revisen automàticament a la matrícula).
2. Haver estat becari el curs anterior d'una de les convocatòries següents (es comprova automàticament en el moment de la matrícula):

a. Becaris de règim general a la UAB.

b. Becaris de règim general a una altra universitat catalana.

c. Becaris de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya.


Si no es compleix el punt 2, abans de la matrícula, l'estudiant haurà d'obtenir l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs a matricular. Cal tenir en compte que el tràmit d’aquesta acreditació pot trigar fins a 10 dies i que s’ha de sol·licitar al web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Si l'estudiant s'ha matriculat ordinàriament i presenta la credencial amb posterioritat no serà possible modificar la matrícula com a becari fins que no es resolgui positivament la sol·licitud. Per tant, és important demanar aquesta acreditació al més aviat possible.
 
Cal tenir en compte que:

• Per mantenir la gratuïtat de becari provisional és obligatori sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
• L'acreditació de caràcter econòmic, cal sol.licitar-la a través de la web de l'AGAUR.

Modificacions de matrícula amb sol·licitud de beca  

Les modificacions de matrícula que afecten el nombre de crèdits i altres validacions de requisits acadèmics establerts a les convocatòries, poden tenir conseqüències per a la resolució d'aquestes, així com a la possibilitat d’obtenir els diferents tipus d’ajuts.

Per això, si es demana una beca, cal tenir en compte les condicions acadèmiques establertes a l’hora de sol·licitar canvis en la matrícula.

Beca del Ministeri de Règim general

Tràmits:

• Les beques de caràcter general només es poden sol·licitar al web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

• L'administració que s'encarrega de gestionar les sol·licituds a Catalunya és l'AGAUR.

Cal seguir al peu de la lletra les instruccions de presentació de la sol·licitud: si la sol·licitud s’entén com a no presentada el Ministeri no tramita la sol·licitud independentment de la causa de l’error. Es important comprovar i imprimir el resguard que acredita que ha estat presentada correctament.

Cal tenir la màxima cura a l'hora de consignar les dades personals i familiars a la sol·licitud, ja que aquestes es creuaran amb les existents en les administracions corresponents.

• L’estat de tramitació de les sol·licituds es consulta directament a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).


Documentació:

• Cal presentar la documentació requerida a la sol·licitud directament a l'AGAUR o a la gestió acadèmica de la facultat, juntament amb el resguard de presentació.

• Si s'han realitzat estudis universitaris anteriors a una altra universitat i s'accedeix a un grau o a un màster a la UAB, cal presentar, específicament l’expedient acadèmic complet dels estudis universitaris que donen accés al màster, específicament per demanar la beca.

És imprescindible que el document d’identificació (DNI/NIE) que consta a la sol·licitud de beca sigui exactament igual al que està inclòs a les dades personals de la matrícula.

Requisits:

• Tota la informació dels requisits acadèmics, econòmics i d'altres es troba a les pàgines del Ministeri i l'AGAUR.

• Qualsevol incidència o problema que pugui sorgir en el moment d'omplir el formulari del Ministeri, s'ha de resoldre als telèfons i adreces electròniques que consten a la pàgina web d’accés a la gravació de sol·licituds del Ministeri.

• Un cop l'AGAUR o el Ministeri proposen la beca com a denegada, es procedeix al cobrament de la matrícula, prèvia comunicació de Gestió Acadèmica.

• La presentació d’al·legacions o de recursos no eximeix de fer el pagament de la matrícula.

• Per concedir la beca definitivament cal complir amb els requisits de la convocatòria vigent, per la qual cosa el fet que l'estudiant s'hagi pogut o no matricular com a becari condicional no és indicatiu del resultat final de la sol·licitud.
 

Beques pròpies del centre

Beques de col·laboració a les activitats de promoció de FUAB (febrer a juliol):

Les beques de col·laboració FUAB estan dirigides als estudiants matriculats aquell curs acadèmic en el Grau (alumnes de segon, tercer o quart curs de grau), que hagin superat com a mínim 60 crèdits.

L’objectiu de la beca és realitzar les tasques que s’indiquen com a suport a diferents activitats promocionals de FUABformació, com ara les Jornades de Portes Obertes, el Saló de l'Ensenyament, el Workshop, i d'altres esdeveniments que es programin. Es realitzaran tasques de promoció, de suport logístic i atenció al client i de suport d'informació, entre d'altres.

La selecció dels candidats la fa una comissió designada i presidida a l’efecte per la directora de Serveis Docents de la FUAB i està formada per la directora de l'Escola, la cap de Secretaria, els/les coordinadors/es de titulació i la responsable de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball.