Reconeixement de Crèdits per Representació Estudiantil

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL (del curs 2019/20 en endavant)

Es poden reconèixer 1 o 2 crèdits ECTS per curs acadèmic acreditant 25 o 50 hores de dedicació de l’estudiant, respectivament. La tipologia dels crèdits reconeguts serà de crèdits optatius i constaran a l’expedient com a reconeguts amb la qualificació d’Apte/a. No comptabilitzaran a efectes de còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat, el vicedeganat d’estudiants i de pràctiques extrafacultatives verificarà l’assistència dels representants a les diferents reunions mitjançant la consulta de les actes de cadascuna de les reunions. En el cas dels Delegats, per tal de poder obtenir reconeixement acadèmic caldrà estar inscrit/a al cens de delegats/es.
 
En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat, des del Deganat es verificarà amb l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB i la Unitat de Dinamització Comunitària el període en què han estat membres dels òrgans col·legiats generals de la UAB (Consell de Govern, Claustre i comissions del Consell de Govern).


Verificació de si es compleixen els requisits per sol·licitar el reconeixement de crèdits:

Per tal de verificar si l’estudiant arriba al mínim d’hores necessàries per a reconèixer 1 crèdit ECTS (25h.) o 2 (50h.) caldrà que enviï un correu electrònic des de la seva adreça electrònica institucional a ga.veterinaria@uab.cat. Des de la Gestió Acadèmica es facilitarà la informació sobre les hores de representació que consten a la persona interessada. Així com si arriba al mínim per reconèixer un o dos crèdits.

Les dades corresponents a l’any en curs estaran disponibles el mes de juliol.

Procediment de sol·licitud:

En el cas que s’arribi al mínim d’hores per a tenir dret al reconeixement caldrà sol·licitar-lo. No caldrà presentar documentació addicional, doncs des de la Facultat ja s’hauran validat prèviament les dades.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

 

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Gestió Acadèmica del centre. Amb cita prèvia.
 
Període de sol·licitud:

Durant tot el curs. Termini de resolució de 15 dies. Per als estudiants que hagin de finalitzar estudis és important tenir en compte aquest termini de 15 dies.

Incorporació a l'expedient del reconeixement:

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes. Hi ha dues maneres d’incorporar-los:

  1. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne en aquell mateix moment a la mateixa Gestió Acadèmica.
  2. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne amb posterioritat utilitzant el servei de Secretaria virtual (http://sia.uab.cat), en un dels terminis d’auto modificació de matrícula o en el termini de matrícula (el reconeixement estarà localitzat dins la pestanya ‘reconegudes’).

Normativa:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (text refós), Títol III: Transferència i reconeixement de crèdits, Capítol III. Del reconeixement de crèdits, Secció 3a. Del reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no programades en el pla d’estudis, Article 97. Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil (Article modificat per acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012 i de 10 de maig de 2016)

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL (Fins el curs 2018/19 inclòs)

Es poden reconèixer 1 o 2 crèdits ECTS per curs acadèmic depenent del càrrec desenvolupat. La tipologia dels crèdits reconeguts serà de crèdits optatius i constaran a l’expedient com a reconeguts amb la qualificació d’Apte/a. No comptabilitzaran a efectes de còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat, el vicedeganat d’estudiants i de pràctiques extrafacultatives verificarà l’assistència dels representants a les diferents reunions mitjançant la consulta de les actes de cadascuna de les reunions.
 
En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat, des del Deganat es verificarà amb l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB i la Unitat de Dinamització Comunitària el període en què han estat membres dels òrgans col·legiats generals de la UAB (Consell de Govern, Claustre i comissions del Consell de Govern).

Número de crèdits que es poden reconèixer segons el càrrec (aprovat per CSAQ VET 08.07.16 i CSAQ CTA 07.07.16:

  • Delegat/da: 2 ECTS
  • Representant a Junta de Facultat:  1 ECTS
  • Representant a Comissions Delegades de la Junta de Facultat: 1 ECTS
  • Representant a Claustre: 1 ECTS

Procediment de sol·licitud:

Cal presentar una Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Gestió Acadèmica del centre. Amb cita prèvia.
 
Període de sol·licitud:

Durant tot el curs. Termini de resolució de 15 dies. Per als estudiants que hagin de finalitzar estudis és important tenir en compte aquest termini de 15 dies.

Incorporació a l'expedient del reconeixement:

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes. Hi ha dues maneres d’incorporar-los:

  1. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne en aquell mateix moment a la mateixa Gestió Acadèmica.
  2. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne amb posterioritat utilitzant el servei de Secretaria virtual (http://sia.uab.cat), en un dels terminis d’auto modificació de matrícula o en el termini de matrícula (el reconeixement estarà localitzat dins la pestanya ‘reconegudes’).

Normativa:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (text refós), Títol III: Transferència i reconeixement de crèdits, Capítol III. Del reconeixement de crèdits, Secció 3a. Del reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no programades en el pla d’estudis, Article 97. Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil (Article modificat per acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012 i de 10 de maig de 2016)