Avaluació única

Avaluació única Facultat de Veterinària

En compliment de la Normativa Acadèmica de la UAB segons RD822/2021 sobre l'avaluació única:

Article 265. Avaluació única
1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura.
3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.
4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.

La Facultat de Veterinària de la UAB estableix les assignatures que oferiran avaluació única el curs 2023/24 així com el calendari i procediment de sol·licitud:

- Assignatures de Ciència i Tecnologia dels Aliments que oferiran avaluació única

- Assignatures de Veterinària que oferiran avaluació única

- Formulari de sol·licitud d'avaluació única

- CALENDARI:

Assignatures 1r i 2n semestre i anuals: del 17 al 23 de juliol i del 14 al 20 de setembre de 2023

Assignatures 2n semestre: del 12 al 18 de febrer de 2024

MÉS INFORMACIÓ