Premis extraordinaris de fi d'estudis

La Facultat de Psicologia de la UAB establirà cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, tenint en consideració la normativa aprovada per la Facultat i la UAB.
Es poden concedir premis als estudis de Grau i al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Consulteu la informació general de la UAB sobre els premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i de màsters oficials que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals, en el següent enllaç.

D'acord amb la Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021


La Facultat de Psicologia de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, amb la premisa que tal com estableix la norma:

Primer: es constituirà un tribunal per a cada titulació de Grau (Psicologia i Logopèdia) i un tribunal per la titulació de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Segon: el criteri per a la concessió dels premis extraordinaris serà la nota mitjana global de l'expedient acadèmic dels titulats. No obstant això, el tribunal podrà establir altres requisits addicionals, que hauran de fer-se públics juntament amb la llista de candidats.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari, tenint en consideració que només podran obtar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor situació, podrà presentar al.legacions.

Nombre de premis per al curs 2021/22 segons el nombre de titulats:

Grau en Psicologia: 6 premis
Grau en Logopèdia: 2 premis
 
Calendari:

Novembre 2022: proposta i aprovació del tribunal a la Junta Permanent de la Facultat.
Consulta els membres del Tribunal del Grau en Logopèdia i del Grau en Psicologia aprovat en la Junta de Permanent de la Facultat.

Desembre 2022: publicació de la llista de candidats:
- Consulta els candidats del Grau en Logopèdia
- Consulta els candidats del Grau en Psicologia

Els estudiants tenen fins el 15 de desembre per presentar al·legacions

Aprovació en Junta de Facultat la proposta de candidats que ha fet el tribunal:
- Estudiants candidats a premi del Grau en Logopèdia
- Estudiants candidats a premi del Grau en Psicologia
 
Març 2023: La Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB aprova la resolució de candiats a premi extraordinari, aprovats per la Junta Permanent del centre.

A partir d'aquesta data el centre procedirà d'ofici a fer constar la menció a l'expedient de l'alumne, així com al Suplement Europeu al Títol.
El centre, procedirà d'ofici al reintegrament del preu abonat en concepte taxes de sol.licitud del títol, dels estudiants premiats.