Preguntes Freqüents Avaluació

Preguntes Freqüents Avaluació

1. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?

Tres convocatòries (per cada matrícula una convocatòria). A la tercera convocatòria, l’estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal. La no superació de l’assignatura/mòdul en aquestes tres matrícules (convocatòries) té com a conseqüència la pèrdua de la permanència en els estudis.

En el cas dels estudis de Grau, els estudiants tindreu la possibilitat de sol.licitar una convocatòria extraordinària (o 4ª convocatòria).  No confondre la convocatòria extraordinària amb la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer.

2. Quines conseqüències té un No avaluable?

En els graus i màsters exhaureix convocatòria, com un suspens. Si l’assignatura o mòdul és de tipologia optativa pots no matricular-la de nou al curs següent. Si l'assignatura és de Formació Bàsica o Obligatòria s'ha de tornar a matricular el curs següent si vols matricular assignatures noves.

3. On puc consultar les qualificacions?
 
Les parcials, a criteri de cada docent, al campus virtual i/o a la secretaria virtual (http://sia.uab.cat). Les finals, a la secretaria virtual; si estan entre parèntesi és que encara són provisionals.
 
4. Si he obtingut una matrícula d’honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?

. Pots matricular-te gratuïtament d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor. Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits matriculats per primera vegada. Per tenir la gratuïtat, cal fer la matrícula el curs acadèmic immediatament posterior.

Si has obtingut la matrícula d'honor en els mateixos estudis a la UAB, el descompte s'aplica automàticament.

Si la matrícula d'honor l'has obtinguda en uns altres estudis de la UAB o en un centre adscrit a la UAB, has de sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte. També serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o participant en aquests estudis.

La deducció no pot superar el nombre d'assignatures de les quals t'hagis matriculat ni l'import global de la matrícula.

5. I si he obtingut una matrícula d’honor a l’últim curs?

Si la matrícula d’honor l’has obtingut en la teva última matrícula, no podràs gaudir de la gratuïtat en els estudis finalitzats.

Per altra banda, si inicies o continues en altres estudis de Grau o Màster, en el curs immediatament posterior podràs sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte.

6. He suspès una part d’una assignatura, cal que la matriculi sencera al curs següent?

Si la nota final de l’assignatura o mòdul és un suspès o un No avaluable, caldrà que la matriculis de nou al curs següent. Només en el cas de les assignatures optatives no caldrà que les tornis a matricular perquè són abandonables.

7. Si no estic d’acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, què puc fer?

En cas de disconformitat amb l’avaluació final d’una assignatura, primerament hauràs de sol·licitar una revisió ordinària amb el/la professor/a responsable de l’assignatura/mòdul, com a mínim 24 hores després d'haver fet públiques les notes, o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.

Un cop feta la revisió ordinària, si continues en desacord amb la nota, podràs sol·licitar una revisió extraordinària al Deganat del centre, presentant una instància a la Gestió Acadèmica de la Facultat. La podràs sol·licitar a partir de la data límit de tancament d’actes i en un termini màxim de 15 dies naturals.

8. Què és la convocatòria extraordinària de fi d’estudis (o convocatòria extraordinària de febrer)?

Es tracta d’una prova de síntesi per finalitzar els estudis al febrer. L’estudiant ha d’estar matriculat de tots els crèdits que li manquin per acabar la carrera. Aquests no poden ser matriculats per primera vegada, excepte les pràctiques i el treball de fi de grau. En aquest últim cas no podrà consistir en una prova de síntesi.

9. Què és l’avaluació per compensació?

Només aplicable als estudis de grau i consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació. Es pot demanar una sola vegada per titulació i només es pot compensar una assignatura amb un nombre màxim de 12 crèdits. Més informació

10. Hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens sense assistir a classe?

Els estudis de la nostra universitat són amb docència presencial.
A la guia docent de cada assignatura trobareu la informació sobre els criteris d'avaluació que utilitzarà el docent responsable d'impartir docència en aquella assignatura.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o mòdul podrà consistir, a decisió del professor responsable de l'assignatura, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previstos en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.