Avaluació Única

Avaluació Única Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

En compliment de la Normativa Acadèmica de la UAB segons RD822/2021 sobre l'avaluació única:

Article 265. Avaluació única
1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura.
3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.
4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB estableix el llistat d’assignatures de Grau que s’exclouen de l’avaluació única i les assignatures de Màster a les quals sí que es pot optar a l’AU per al curs 2024/2025 (aprovat per la Junta de Facultat de 19/06/24):

Llistat d'assignatures aprovat per la Junta de Facultat

Aplicació Normativa Avaluació única Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

CALENDARI DE SOL·LICITUDS:

Com es fa la sol·licitud?:

- Juliol/Setembre: Mitjançant formulari web. Pot incloure peticions d'assignatures del 1r, 2n semestre i anuals.

- Febrer: Mitjançant una sol·licitud presentada al Registre Electrònic de la UAB. Només pot incloure noves peticions d'assignatures del 2n semestre.

 
JULIOL / SETEMBRE:      
1r. període Del 25 de juliol al 10 de setembre de 2024 Sense justificació Resolució:  18 de setembre de 2024
2n. període 26 de setembre al 3 d’octubre de 2024 Amb justificació documental (contracte laboral, ...) Resolució: 15 d’octubre de 2024
 
FEBRER      
1r. període Del 12 al 16 de febrer de 2025 Sense justificació Resolució:  21 de febrer de 2025
2n. període Del 17 al 23 de febrer de 2025 Amb justificació documental (contractes laboral, ...) Resolució: 28 de febrer de 2025

IMPORTANT:

- Un cop sol·licitada l'Avaluació Única NO es podrà renunciar

- Totes les sol·licituds presentades fora dels terminis establerts seran denegades.

 

MÉS INFORMACIÓ

RESOLUCIÓ AVALUACIÓ ÚNICA CURS 23/24  - Febrer 2024