Assignació Unitat Docent (Grau en Medicina)

Reunió Informativa per part de Gestió Acadèmica:

Hospital Sant Pau:

Hospital Germans Trias:

Hospital Vall d'Hebron:

Hospital Parc Taulí:

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2021
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quatrimestre 2020-21

   Terminis   Observacions
Presentacions de les UDH Del 15 al 18 de febrer de 2021 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2021
Sol·licituds De l'1 al 5 de març de 2021

La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària

Publicació llistes provisionals A partir del 10 de març de 2021 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 11 i 12 de març de 2021 Mitjançant el següent formulari
Publicació relació definitiva 17 de març de 2021

Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària

Resultat assignació 23 de març de 2021  
Sol·licituds de canvi d'Unitat Del 6 al 12 d'abril de 2021 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 28 d'abril del 2021  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

CODI  ASSIGNATURA UNITAT DOCENT ENLLAÇ
 102875 Medicina basada en l'evidència UDH Sant Pau

Enllaç al video

Enllaç presentació

 102886 Genètica mèdica UDH Sant Pau Enllaç al video
 102892 Tècniques Bàsiques en Cirurgia UDH Sant Pau Enllaç presentació
 102892 Tècniques Bàsiques en Cirurgia UDH Parc Taulí

Enllaç al video

Enllaç guia docent

102916 Fisiologia Aplicada UDH Parc Taulí Enllaç guia docent
103609 Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris UDH Parc Taulí

Enllaç guia docent

Enllaç video

103638 Histopatologia Molecular: del laboratori a la clínica UDH Parc Taulí

Enllaç guia docent

Enllaç video

 103641 Tècniques diagnòstiques en Immunologia mèdica UDH Sant Pau Enllaç al video