Estudiar

Accés des de CFGS

Els estudiants provinents de CFGS (*) podeu accedir a la universitat sense haver de fer cap prova d’accés. La vostra nota és la mitjana obtinguda del títol de tècnic superior. Aquesta nota té validesa indefinida, ha d'estar compresa entre 5 i 10 punts i equival a la nota d'admissió de la fase general.

Els estudiants provinents d'un CFGS podeu presentar-vos a la fase específica per millorar la nota. Els únics requisits són que la matèria hagi estat superada amb una nota mínima de 5 i que estigui vinculada a la branca de coneixement dels estudis als quals es vol accedir. L'examen és el mateix que pels estudiants de batxillerat.

(*) Els alumnes que tingueu alguna de les titulacions següents: tècnic superior d'FP, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o alguna titulació equivalent a les anteriors.

 

Nota d'admissió

En el cas de fer la fase específica, la nota és la mitjana de l'expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda a la prova. Els estudiants obteniu una nota d'admissió diferent per a cada títol de grau i universitat on sol·liciteu l'admissió. La nota va d’un mínim de 5 a un màxim de 14 punts.

Es calcula amb la fórmula: nota d'admissió = NMC + (a M1) + (b M2)

NMC = nota mitjana del cicle formatiu (màxim 10 punts)

M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica que, una vegada ponderades, proporcionin la millor nota d'admissió (màxim 4 punts) a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 o 0,2).

 

Convocatòries i qualificacions

Els alumnes teniu dues convocatòries anuals per fer les proves de la fase específica, i us poden examinar un màxim de tres matèries per convocatòria. Aquestes són: Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l'Empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les Arts, Geografia, Grec, Història de l'Art, Història de la filosofia, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química, Tecnologia Industrial.

Les sol·licituds s'ordenen segons la nota d'accés (la qualificació dels estudis cursats per obtenir el títol, que pot arribar a un màxim de 10) o per la nota d'admissió ponderada (que incorpora les dues millors qualificacions, una vegada ponderades, de les matèries superades a la fase específica).

 

Estudiants a gestió acadèmica

Alguns graus reconeixen assignatures dels CFGS i les incorporen a l’expedient acadèmic de l’estudiant. Les assignatures s'incorporen amb la qualificació de reconeguda, que compta als efectes de la superació de l'assignatura, però no computa a efectes de la baremació de l'expedient acadèmic.

Consulteu els cicles i el nom de les assignatures que es poden reconèixer:

Veure la llista de graus que reconeixen assignatures de CFGS

Per sol·licitar el reconeixement d’assignatures de Grau mitjançant uns estudis de CFGS, hauràs de fer el tràmit en línia, fent clic a l'enllaç.