Estudiar

Canvi d’estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

PLACES DISPONIBLES

Titulació de grau Places oferides curs 24/25
Direcció Hotelera 9
Prevenció i Seguretat Integral (presencial) 4
Prevenció i Seguretat Integral (en linia) 2
Turisme 10
Turisme en Anglès 6

 

CALENDARI DE TRÀMITS

 • Sol·licitud d’accés: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
 • Publicació de la resolució d’admissió: 19 de juny de 2024
 • Període extraordinari de presentació de sol·licituds: fins al 2 de setembre de 2024
 • Publicació de la resolució d’admissió: el 30 de setembre de 2024

 

PODEN SOL·LICITAR L'ADMISSIÓ:

Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via:

 • Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats.

 

REQUISITS:

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits.
 • A efectes de la valoració de l’expedient previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • Tampoc podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. (El rector pot deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d’estudis amb places vacants).
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN LA SOL·LICITUD

 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l'original, del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries exhaurides. També hi ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, cal el certificat de la UNED).
 • Guia docent o programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d'origen.
 • Pla d'estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Qualsevol altra que la persona interessada cregui convenient.

Tota la documentació adjunta haurà de complir amb els requisit de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.

Lloc de presentació de la documentació

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris espanyols s’ha de realitzar en el formulari web, en cap cas, s’acceptaran sol·licituds per correu electrònic.

Realitza el tràmit: Tràmits en línia 

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent i que podràs adjuntar en el mateix formulari web.

 

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 • Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts.
 • Les sol·licituds que compleixin els requisits s’ordenaran d’acord amb els criteris següents:
  • Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
  • Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els següents criteris:
  • Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
  • En els estudis que així es determini, es podrà ponderar la nota mitjana obtinguda amb la qualificació d’accés a la universitat.

 

OBSERVACIONS:

 • En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.
 • Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
 • L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. https://accesuniversitat.gencat.cat/