Estudiar

Accés des de Batxillerat

Per accedir a la Universitat, els estudiants de Batxillerat heu de fer les proves d’accés a la universitat (PAU) i tramitar la preinscripció universitària.

Les proves

A través de les PAU (o selectivitat), els estudiants dissenyeu la vostra pròpia prova d’accés a la universitat, a partir de la part específica, escollint de quines matèries de modalitat voleu examinar-vos, segons els estudis a què volgueu accedir i, així, poder tenir la nota necessària per entrar, més enllà de la part general obligatòria.

Les PAU tenen dues parts:

  1. Fase general: obligatòria, superar-la permet accedir a la universitat i té validesa indefinida. Consta de cinc exercicis que corresponen a les matèries comunes de segon de batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i una de les matèries comunes d'opció, que tria l'estudiant, però no cal que l'hagi cursat i, fins i tot, no cal que sigui del batxillerat que ha fet.

Puntuació: cada exercici es valora de 0 a 10 punts. La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cal aprovar aquesta fase obligatòriament per accedir als estudis universitaris. Té validesa indefinida. Per poder fer la mitjana amb la nota del batxillerat, la qualificació de la fase general ha de ser igual o superior a 4. Respecte a la nota final, la mitjana del batxillerat suposa el 60% i la nota de la fase general un 40%. La nota final ha de ser igual o superior a 5.

  1. Fase específica: és voluntària, té com a finalitat calcular una nota d'admissió per a cada un dels títols als quals l'estudiant vol accedir i té validesa per als dos cursos acadèmics següents. L'estudiant es pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat diferents de la triada per a la fase general. I a més, la matèria comuna d’opció examinada en la fase general, també es tindrà en compte per a fer el càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5, com la resta de matèries de la fase específica.

 Els exercicis només es poden tenir en compte per calcular la nota d'admissió si:

  • S'han superat, cada un d'ells independentment, amb una qualificació igual o superior a 5 punts.
  • Són matèries vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el grau per al qual se sol·licita l'admissió.

 

La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplica almenys per 0,1, però les universitats poden elevar aquest paràmetre fins a 0,2 en les matèries que es considerin més idònies d'acord amb els estudis que es volen cursar.

Consulta les taules de ponderacions de les matèries de modalitat de batxillerat per a l'accés a la universitat

Les dues millors qualificacions se sumen a la nota d'accés de cada estudiant. La nota resultant és la que utilitzen les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes.

 

Les matèries de modalitat

Aquestes matèries, que es cursen a segon de batxillerat, es distribueixen en les cinc branques de coneixement en què s'agrupen els estudis universitaris. Trobareu tota la informació sobre els exàmens a la pàgina de la Generalitat.

 

Nota d'admissió

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: els estudiants obteniu una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat en què sol·liciteu que se us admeti.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau en el qual es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:

nota d'admissió = nota d'accés + a M1 + b M2

On M1 i M2 són les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin la millor nota d'admissió, i a i b paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, aplicables a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: 

 

Adjudicació de places

L'adjudicació de places es fa en funció de la nota d'admissió que hagis obtingut.

En igualtat de condicions, teniu preferència els alumnes de batxillerat que, en la fase obligatòria de la prova d'accés (fase general), us hagueu examinat d'una assignatura de modalitat de segon de batxillerat vinculada a la branca de coneixement a la qual estiguin relacionats els estudis als quals vol accedir. En el cas dels alumnes de CFGS, la preferència d'accés es determina per l'adscripció de cada un dels títols de CFGS a una branca de coneixement.

 

Convocatòries i inscripció

Es fan dues convocatòries l'any, al juny i al setembre, i ara ja no hi ha un límit de convocatòries per superar les proves. 

Per poder fer les PAU s'ha de formalitzar la matrícula per Internet a l'adreça: https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Els estudiants matriculats a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya heu de matricular-vos en dues fases: prematrícula i formalització definitiva de la matrícula.

D'altra banda, la superació de la fase general també té validesa indefinida, però les qualificacions de la fase específica tenen una validesa de dos cursos.

Els estudiants amb les proves d'accés de normatives anteriors aprovades podeu presentar-vos a la fase específica del nou model de les PAU.

 

Revisió d'examen

Un cop coneguts els resultats de les PAU, els estudiants podeu sol·licitar doble correcció o reclamació dels exercicis en què considereu incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció. Aquestes dues sol·licituds són excloents entre si (per a un mateix exercici només es pot sol·licitar reclamació o doble correcció).