Convalidació d'estudis estrangers (informació pròpia de la facultat)

Avís- Canvi en els accessos: En virtut del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el procés de canvi d'estudis es separarà en dues vies:
- Estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitgin ser admesos en una altra Universitat i / o estudis universitaris oficials espanyols.
- Estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a Espanya


Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

-Ja pots consultar els criteris i les places per al curs 18/19.

-Documentació:
 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l’original, del Document Nacional d’Identitat/Passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Càlcul de notes mitjanes equivalents d'estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel MECD (en el cas d’estudis estrangers).
 • Comprovant original del pagament del preu públic (El preu actual de la taxa de estudi d'expedient és de 54,54 euros)
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si és el cas.
 • Escrit de motivació de la sol·licitud.
 • Documentació dels estudis previs reconeguts (certificat, programes, pla d’estudis)

-Terminis:
 • El termini per presentar la sol·licitud d'accés per al curs 2018/2019 serà de l'1 de març al 3 d'abril de 2018.
 • Per entregar la sol·licitud presencialment s'haurà de demanar cita prèvia.  També es pot fer arribar per correu postal certificat a la següent adreça: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n -08193 Bellaterra.
 • Cal tenir present que la Gestió Acadèmica estarà tancada del 23 de març al 2 d'abril. És possible també enviar la sol·licitud i la documentació, per correu certificat, abans del 3 d'abril de 2018.
 • La resolució es publicarà el 15 de juny de 2018.

Resolució Accés Convalidació Estudis Estrangers 18-19 (PDF, )
Resolució oferta places i criteris admissió per convalidació d'estudis estrangers (PDF, )
Formulari sol·licitud accés per convalidació d'estudis estrangers (MS Word, )