Convalidació d'estudis estrangers (informació pròpia de la facultat)

En virtut del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el procés de canvi d'estudis es separarà en dues vies:
- Estudis universitaris oficials espanyols parcials
- Estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a Espanya

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina


Consulta els criteris i les places per accedir el proper curs 2019/20
Termini per entregar la sol·licitud de l'1 de març al 3 d'abril de 2019
 
- Presencialment demanant cita prèvia
- Per correu postal certificat: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n - 08193 Bellaterra 
 
Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents per veure els continguts de les assignatures de la UAB)
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més
 
Documentació:
- Formulari de sol·licitud per accedir a MedicinaInfermeria o Fisioteràpia
- DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits
- Equivalència de notes emès pel MECD i sistema de qualificació del centre
- Guies docents/programes de les assignatures superades, segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació de la sol·licitud
- Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa)

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      - 
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes 
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre


** La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització. Si és el cas (països no membres de la Unió Europea), mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o la que correspongui.

 
El dia 17 de juny de 2019 es publicarà la resolució de les sol·licituds d’accés per canvi d’estudis estrangers: persones admeses, excloses i en llista d’espera.Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol

Resolució Accés Canvi Estudis Estrangers 18-19 (PDF, )