Accés per canvi d'estudis estrangers (informació pròpia de la facultat)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2022-2023

En virtut del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el procés de canvi d'estudis es separarà en dues vies:
- Estudis universitaris oficials espanyols parcials
- Estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a Espanya


Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris          4 de febrer de 2022     
Període per sol·licitar l'accés       del 25 de febrer al 1 d'abril de 2022
Publicació resolució                     16 de juny de 2022
Matrícula                                        del 7 al 9 de setembre

- Presencialment a la Gestió Acadèmica en horari de dilluns a divendres de 9:30h a 14h, a excepció de dimecres que és d'11h a 14h i de 15h a 17.
- Per correu postal certificat:
                    Universitat Autònoma de Barcelona
                    Facultat de Medicina
                    Gestió Acadèmica
                    Av. de Can Domènech s/n
                    08193 Bellaterra 
 
Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents per veure els continguts de les assignatures de la UAB)
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més
 
Documentació:
- Formulari de sol·licitud per accedir a MedicinaInfermeria o Fisioteràpia
- DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits, i si procedeix la branca de coneixements dels estudis.
- Equivalència de notes emès pel MECD 
- Sistema de qualificació del centre
- Guies docents/programes de les assignatures superades, segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació de la sol·licitud
- Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa)
- Resolució denegatoria de l'homologació o equivalència del títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      - 
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes 
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre

** La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització. Si és el cas (països no membres de la Unió Europea), mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o la que correspongui.

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol