Accés per canvi d'estudis estrangers (informació pròpia de la facultat)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2024-2025

En virtut del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el procés de canvi d'estudis es separarà en dues vies:
- Estudis universitaris oficials espanyols parcials
- Estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a Espanya
NOVETAT CURS 24/25: D’acord amb el RD 822/2021, de 28 d'octubre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, l’accés als estudis de Medicina es realitzarà tenint en compte l’àmbit de coneixement dels estudis previs. Com a resultat de l’aplicació del RD les persones amb estudis iniciats de Medicina i Odontologia tindran prioritat sobre la resta per accedir als estudis de Medicina. Aquesta normativa no és d’aplicació per aquest curs pels estudis de Fisioteràpia i Infermeria als quals podrà accedir-se des d’estudis vinculats a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris           Gener de 2024
Període per sol·licitar l'accés         Del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
Publicació resolució                      19 de juny de 2024, a partir de les 15 hores
Matrícula                                        A determinar

-  La sol·licitud s'ha de realitzar a través de la web https://sia.uab.es/:

Manual per fer la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis aquí.

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud. El pagament del preu públic 54,54€ es realitzarà per TPV virtual en el moment de la sol·licitud. Si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa i es farà el reintegrament amb posterioritat a la sol·licitud.

 
Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més
 
Documentació:
- DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits, i si procedeix la branca de coneixements dels estudis.
- Equivalència de notes emès pel MECD 
- Sistema de qualificació del centre
- Guies docents/programes de les assignatures superades, segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats. Consulteu les taules de reconeixement publicades, en cas que disposem de la taula no és necessari presentar les guies docents de les assignatures que es relacionen a la taula.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació de la sol·licitud
- Resolució denegatoria de l'homologació o equivalència del títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      - 
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes 
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre

** La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització. Si és el cas (països no membres de la Unió Europea), mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o la que correspongui.

 

Places oferides:

- Grau en Medicina: 4 places

- Grau en Infermeria: 2 places

- Grau en Fisioteràpia: 1 plaça

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre