Estudiar

Convalidació d’estudis estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya, poden sol·licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis Estrangers 

PLACES DISPONIBLES

Titulació de grau Places oferides curs 23/24
Grau en Turisme 10
Grau en Turisme en Anglès 6
Grau en Direcció Hotelera 9

CALENDARI DE TRÀMITS

-    Sol·licitud d’accés: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
-    Publicació de la resolució d’admissió: 16 de juny de 2023
-    Període extraordinari de presentació de sol·licituds: del 1 al 29 de juliol de 2023
-    Publicació de la resolució d’admissió: el 27 de setembre de 2023

Poden sol·licitar l'admissió:

Les persones amb estudis estrangers parcials, o totals que no han obtingut l'homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya.

Requisits:

 • Podran ser admeses les persones a les qual se’ls reconegui un mínim de 30 crèdits.
 • A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
 • No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.
 • Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

Documentació que cal adjuntar en la sol·licitud

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Declaració d’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • La documentació d'estudis estrangers ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents, i ha d'estar convenientment legalitzada per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. La documentació ha de complir els requisits de traducció establerts a la normativa vigent

Tota la documentació adjunta haurà de complir amb els requisit de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.

Lloc de presentació de la documentació

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris estrangers s’ha de realitzar en el formulari web, en cap cas, s’acceptaran sol·licituds per correu electrònic.

Realitza el tràmit: Tràmits en línia 

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent i que podràs adjuntar en el mateix formulari web.

Revisió i ordenació de les sol·licituds

 • El procés d’admissió es du a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • Cal  denegar  les  sol·licituds  de  les  persones  que  no  compleixin  els  requisits  establerts  a l’article 24 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenen d’acord amb els criteris següents: 
  • En  primer  lloc,  les  persones  procedents  de  titulacions  afins  a la branca  de coneixement de les titulacions sol·licitades.
  • En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades
 • Dins de cada grup, les sol·licituds  s’ordenen d’acord amb els criteris següents: 
  • Es calcula la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’annex III de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • En els estudis en què es determini, es pot ponderar la nota mitjana obtinguda amb  la  qualificació  d’accés  a  la  universitat,  d’acord  amb  el  procediment establert a l’annex IV de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Observacions:

L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també, que compleixen els requisits d'accés.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.