Accés per canvi estudis (informació pròpia de la facultat)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2022-2023

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris         4 de febrer de 2022     
Període per sol·licitar l'accés       del 25 de febrer al 1 d'abril de 2022
Publicació resolució                     16 de juny de 2022
Matrícula                                        del 7 al 9 de setembre
 

- Presencialment en horari de dilluns a divendres de 9:30h a 14h, a excepció de dimecres que és d'11h a 14h i de 15h a 17h.
- Mitjançant formulari web. A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent i que podràs adjuntar en el mateix formulari web. 

Documentació:
- Formulari de sol·licitud signat digitalment (si es presenta a través del formulari web).  Medicina, Infermeria o Fisioteràpia
- DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
- Nota d’accés als estudis (PAU) o el document acreditatiu corresponent
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits
- Guies docents/programes de les assignatures superades,
segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats. Consulteu les taules de reconeixement publicades. En cas que disposem de la taula de reconeixement no és necessari presentar les guies docents de les assignatures que es relacionen a la taula.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació

- Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa). Les i els estudiants d'escoles adscrites a la UAB que sol·licitin l'accés als mateixos estudis a la UAB no han de fer el pagament de la taxa.

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      -
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre

Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents per veure els continguts de les assignatures de la UAB) i les taules de reconeixement publicades entre estudis d’origen i destí).
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol