Canvi estudis (informació pròpia de la facultat)

Avís- Canvi en els accessos: En virtut del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el procés de canvi d'estudis es separarà en dues vies:
- Estudis universitaris oficials espanyols parcials.
- Estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols, diplomes o estudis a Espanya




Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

-Ja pots consultar els criteris i les places per al curs 18/19.

-Documentació:
 • Fotocòpia, compulsada o acompanyada de l’original, del Document Nacional d’Identitat/Passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna.
 • Nota d’accés als estudis (PAAU) o el document acreditatiu corresponent.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti la data de publicació en el BOE i el segell del centre.
 • Càlcul de notes mitjanes equivalents d'estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel MECD (en el cas d’estudis estrangers).
 • Comprovant original del pagament del preu públic (Actualment l'import de la taxa és de 54,54 €).
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si és el cas.
 • Escrit de motivació de la sol·licitud.
 • Documentació dels estudis previs reconeguts (certificat, programes, pla d’estudis)

-Terminis:
 • El termini per presentar la sol·licitud d'accés per al curs 2018/2019 serà de l'1 de març al 3 d'abril de 2018.
 • Per entregar la sol·licitud presencialment s'haurà de demanar cita prèvia. També es pot fer arribar per correu postal certificat a la següent adreça: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n -08193 Bellaterra
 • Cal tenir present que la Gestió Acadèmica estarà tancada del 23 de març al 2 d'abril. És possible també enviar la sol·licitud i la documentació, per correu certificat, abans del 3 d'abril de 2018.
 • La resolució es publicarà el 15 de juny de 2018.

Resolució Accés Canvi Estudis 18-19 Medicina (PDF, )
Resolució Accés Canvi Estudis 18-19 Infermeria (PDF, )
Resolució Accés Canvi Estudis 18-19 Fisioteràpia (PDF, )
Resolució oferta places i criteris admissió per canvi d'estudis (PDF, )
Formulari sol·licitud accés Grau MEDICINA per canvi d'estudis (MS Word, )
Formulari sol·licitud accés Grau INFERMERIA per canvi d'estudis (MS Word, )
Formulari sol·licitud accés Grau FISIOTERÀPIA per canvi d'estudis (MS Word, )