Canvi estudis (informació pròpia de la facultat)

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris          7 de febrer de 2020       
Període per sol·licitar l'accés       del 28 de febrer al 1 d'abril de 2020
Publicació resolució                      15 de juny de 2020
Matrícula                                         del 2 al 4 de setembre de 2020
 
- Presencialment demanant cita prèvia
- Per correu postal certificat: Gestió Acadèmica - Facultat de Medicina - Av. de Can Domènech s/n - 08193 Bellaterra 
 
Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents per veure els continguts de les assignatures de la UAB)
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més
 
Documentació:
- Formulari de sol·licitud per accedir a Medicina, Infermeria o Fisioteràpia
- DNI/Passaport (fotocòpia compulsada o acompanyada de l’original)
- Nota d’accés als estudis (PAAU) o el document acreditatiu corresponent
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits
- Guies docents/programes de les assignatures superades,
segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació

- Comprovant de pagament del preu públic 54,54€ (si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa)

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      -
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre


Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol

 
PUBLICACIÓ de la resolució de les sol·licituds d’accés per canvi d’estudis (persones admeses, excloses i en llista d’espera):

Resolució Accés Canvi Estudis 19-20 Medicina (modificació llista d'espera 26/06/19) (PDF, )
Resolució Accés Canvi Estudis 19-20 Infermeria (PDF, )
Resolució Accés Canvi Estudis 19-20 Fisioteràpia (PDF, )
Criteris i places accés 19/20 (MS Word, )