Canvi d'estudis universitaris estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.
 

Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2022/23
 
Poden sol·licitar l'admissió:
Les persones amb estudis estrangers totals o parcials i que no han obtingut l'homologació dels seus estudis, no procedents de sistemes educatius de la UE o d'altres estats amb acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat  (Veieu la Normativa relacionada a "Document I" i "Document II")

Places ofertades:

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

 - Grau en Biologia: 4
 - Grau en Biologia Ambiental: 3
 - Grau en Bioquímica: 3
 - Grau en Biotecnologia: 4
 - Grau en Ciències Biomèdiques: 3
 - Grau en Genètica: 3
 - Grau en Microbiologia: 3

Calendari:

  • Presentació de sol·licitud d'accés: del 25 de febrer a l’1 d’abril de 2022
  • Data límit per a la resolució: 7 de juny de 2022
  • Publicació de la resolució d'admissió: 16 de juny de 2022
  • Matriculació: del dia 5 al 16 de setembre de 2022


Requisits i documentació a presentar:

 - Un dels requisits és que es convalidin un mínim de 30 crèdits i fins a un màxim de 180 de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió.
 - A efectes de la convalidació de crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què finalitza el termini de sol.licitud.
 - En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més, no pots accedir als estudis.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Efectes del reconeixement de crèdits:

 - Les persones que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no poden sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per un altre sistema d'accés a la universitat.
 - Les persones que hagin obtingut el reconeixement d'entre 1 i 29 crèdits poden sol·licitar l'admissió per preinscripció universitària únicament a la titulació i el centre que els ha reconegut, amb una qualificació de 5.
 - Les persones que no hagin obtingut el reconeixement de cap crèdit han d'incorporar-se al procediment general d'admissió que escaigui. 

La documentació a presentar és la següent:

 - Formulari de sol·licitud.
 - Original i fotocòpia del DNI /NIE o Passaport (o còpia compulsada)
 - Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions   obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
 - Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'orígen
 - Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
 - Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
 - Comprovant original del pagament del preu públic : 54,54€  (27,27€ FN 1ª cat)
 - El pagament es pot fer efectiu  a la Gestió Acadèmica amb targeta de dèbit/crèdit o bé mitjançant ingrés al compte del Banc BBVA: ES48-0182-6035-43- 0201609886 (IBAN) / BBVAESMMXXX (BIC / SWIFT)
 - Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Observacions:

L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també , que compleixen els requisits d'accés.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

Resolució:

 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia Ambiental. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Bioquímica. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biotecnologia.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Ciències Biomèdiques
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Genètica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Microbiologia. 

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació a la web de nº de DNI ni noms,  haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.biociencies@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències:

-Telèfon: 93 581 37 12 
-Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis.