Canvi d'estudis universitaris estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.
 

Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2024/25
 
Poden sol·licitar l'admissió:
Les persones amb estudis universitaris a l'estranger de manera parcial o total i que no hagin obtingut l'homologació o equivalència a nivell del seu títol a Espanya.

(Veieu la Normativa relacionada a l'article 146 de la "Normativa Acadèmica de la UAB")

Places ofertades:

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

 - Grau en Biologia: 4
 - Grau en Biologia Ambiental: 3
 - Grau en Bioquímica: 3
 - Grau en Biotecnologia: 4
 - Grau en Ciències Biomèdiques: 3
 - Grau en Genètica: 3
 - Grau en Microbiologia: 3

Calendari:

  • Presentació de sol·licitud d'accés: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
  • Data límit per a la resolució: 10 de juny de 2024
  • Publicació de la resolució d'admissió: 19 de juny de 2024
  • Matriculació: del dia 2 al 13 de setembre de 2024

Requisits:

 - És necessari que es reconeguin un mínim de 30 crèdits i fins a un màxim de 180 de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits.

 - Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de sol·licitud.

 - No es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.

 - Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els estudis a la UAB seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors.

- Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i que vulguin continuar els estudis a la UAB, provinents d’una altra universitat catalana, són admeses a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d’aquest article.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.


Efectes del reconeixement de crèdits:

 - Les persones que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no poden sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per un altre sistema d'accés a la universitat.
 - Les persones que hagin obtingut el reconeixement d'entre 1 i 29 crèdits poden sol·licitar l'admissió per preinscripció universitària únicament a la titulació i el centre que els ha reconegut, amb una qualificació de 5.
 - Les persones que no hagin obtingut el reconeixement de cap crèdit han d'incorporar-se al procediment general d'admissió que escaigui. 

Sol·licitud:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

 

Documentació a presentar:

- DNI /NIE o Passaport
- Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
- Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
- Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
- Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Observacions:

L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també, que compleixen els requisits d'accés.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

Resolució:

 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia Ambiental. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Bioquímica. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biotecnologia.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Ciències Biomèdiques
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Genètica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Microbiologia.

Podreu consultar la resolució de la sol·licitud de canvi d'estudis mitjançant el vostre DNI.Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències:

-Telèfon: 93 581 37 12 
-Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat