Canvi d'estudis universitaris espanyols

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2022/23
 
Poden sol·licitar l'admissió:

- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
- Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius de la UE i països amb conveni.

(Veieu la Normativa relacionada a  "Document I" i "Document II")

Places ofertades:

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

 - Grau en Biologia: 4
 - Grau en Biologia Ambiental: 3
 - Grau en Bioquímica: 3
 - Grau en Biotecnologia: 4
 - Grau en Ciències Biomèdiques: 3
 - Grau en Genètica: 3
 - Grau en Microbiologia: 3


Calendari:

 • Per a la sol·licitud d’accés: del 25 de febrer a l’1 d’abril de 2022
 • Data límit per a la resolució: 7 de juny de 2022
 • Publicació de la resolució d’admissió: el dia 16 de juny de 2022
 • Matriculació: del dia 5 al 16 de setembre de 2022

 

Requisits:

 - És necessari que es reconeguin un mínim de 30 crèdits i fins a un màxim de 180 de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits.

 - Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de sol·licitud.
 - No es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.
 - Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els estudis a la UAB seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors. 

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Documentació a presentar:

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris espanyols s’ha de realitzar en el formulari web que trobaràs en aquest enllaç o bé de forma presencial, mitjançant cita prèvia. En cap cas, s’acceptaran sol·licituds per correu electrònic. En cas de dubte contacteu amb: ga.biociencies@uab.cat

 •  Formulari de sol·licitud signat amb certificat digital. En aquest enllaç trobaràs més informació sobre els certificats reconeguts a la UAB. No s’acceptaran sol·licituds sense la signatura amb certificat digital en aquest tràmit online.
 •  Original i fotocòpia del DNI /NIE o Passaport (o còpia compulsada)
 •  Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries. No és necessari si la titulació d'origen s'ha cursat a la UAB.
 •  Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'orígen. No és necessari si la titulació d'origen s'ha cursat a la UAB.
 •  Guies docents o programes de les assignatures cursades. Si les guies de les assignatures cursades es troben publicades als webs de les universitats espanyoles es pot presentar un document amb la relació d'enllaços, un per a cada assignatura. En cas contrari, les guies o programes s'hauran de presentar segellades per la universitat d'origen.
 •  Comprovant original del pagament del preu públic: 54,54€  (27,27€ FN 1ª cat)
 •  El pagament es pot fer efectiu  a la Gestió Acadèmica amb targeta de dèbit/crèdit o bé mitjançant ingrés al compte del Banc BBVA: ES48-0182-6035-43- 0201609886 (IBAN) / BBVAESMMXXX (BIC / SWIFT)
 •  Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat).
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

 

Observacions:

- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.
- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació a la web de nº de DNI ni noms,  haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.biociencies@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Resolució:

 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia Ambiental
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Bioquímica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biotecnologia
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Ciències Biomèdiques.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Genètica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Microbiologia

 

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències:

-Telèfon: 93 581 37 12 
-Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat

Formulari de Sol.licitud d'Accès per Canvi d'Estudis.