Canvi d'estudis universitaris espanyols

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2024/25
 
Poden sol·licitar l'admissió:

- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
- Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius de la UE i països amb conveni.

(Veieu la Normativa relacionada a l'article 146 de la Normativa Acadèmica de la UAB )

Places ofertades:

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

 - Grau en Biologia: 4
 - Grau en Biologia Ambiental: 3
 - Grau en Bioquímica: 3
 - Grau en Biotecnologia: 4
 - Grau en Ciències Biomèdiques: 3
 - Grau en Genètica: 3
 - Grau en Microbiologia: 3


Calendari:

  • Per a la sol·licitud d’accés: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
  • Data límit per a la resolució: 10 de juny de 2024
  • Publicació de la resolució d’admissió: el dia 19 de juny de 2024
  • Matriculació: del dia 2 al 13 de setembre de 2024

 

Requisits:

 - És necessari que es reconeguin un mínim de 30 crèdits i fins a un màxim de 180 de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits.

 - Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de sol·licitud.

 - No es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.

 - Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els estudis a la UAB seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors.

- Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i que vulguin continuar els estudis a la UAB, provinents d’una altra universitat catalana, són admeses a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

 

Sol·licitud:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

 

Documentació a presentar:

- DNI /NIE o Passaport
- Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
- Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
- Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
- Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

 

Observacions:

- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.
- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.


Resolució:

 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia Ambiental
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Bioquímica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biotecnologia
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Ciències Biomèdiques.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Genètica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Microbiologia

Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia (Període extraordinari).

Podreu consultar la resolució de la sol·licitud de canvi d'estudis mitjançant el vostre DNI.

 

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències:

-Telèfon: 93 581 37 12 
-Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat