Canvi d'estudis universitaris espanyols

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2023/24
 
Poden sol·licitar l'admissió:

- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
- Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius de la UE i països amb conveni.

(Veieu la Normativa relacionada a l'article 146 de la Normativa Acadèmica de la UAB )

Places ofertades:

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis

 - Grau en Biologia: 4
 - Grau en Biologia Ambiental: 3
 - Grau en Bioquímica: 3
 - Grau en Biotecnologia: 4
 - Grau en Ciències Biomèdiques: 3
 - Grau en Genètica: 3
 - Grau en Microbiologia: 3


Calendari:

  • Per a la sol·licitud d’accés: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
  • Data límit per a la resolució: 7 de juny de 2023
  • Publicació de la resolució d’admissió: el dia 16 de juny de 2023
  • Matriculació: del dia 4 al 15 de setembre de 2023

 

Requisits:

 - És necessari que es reconeguin un mínim de 30 crèdits i fins a un màxim de 180 de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits.

 - Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de sol·licitud.

 - No es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.

 - Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els estudis a la UAB seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors.

- Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i que vulguin continuar els estudis a la UAB, provinents d’una altra universitat catalana, són admeses a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits anteriors.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

 

Sol·licitud:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

En cap cas, s’acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

 

Documentació a presentar:

- DNI /NIE o Passaport
- Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'origen
- Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
- Informació del sistema de qualificacions de la universitat d'orígen (en el cas d'estudis estrangers)
- Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau (carnet de família nombrosa, acreditació de la discapacitat)

 

Observacions:

- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.
- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.


Resolució:

 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biologia Ambiental. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Bioquímica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Biotecnologia. 
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Ciències Biomèdiques.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Genètica.
 - Consulta la resolució d'accés al Grau en Microbiologia. 

Podreu consultar la resolució de la sol·licitud de canvi d'estudis mitjançant el vostre DNI.

 

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències:

-Telèfon: 93 581 37 12 
-Correu electrònic: ga.biociencies@uab.cat