Canvi d'estudis universitaris estrangers

Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya. 
Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis Universitaris Estrangers - Curs 2023/24

Poden sol·licitar l'admissió:

-Les persones amb estudis estrangers totals o parcials i que no han obtingut l'homologació dels seus estudis o l'equivalència a nivell de grau de la seva titulació. 

Places ofertades:

-Grau en Psicologia: 4
-Grau en Logopèdia: 1

Calendari:

-Presentació de sol·licitud d'admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
-Data de resolució: 16 de juny de 2023
-Data prevista per la matriculació: setembre de 2023
-Inici de classes: setembre de 2023

Resolució:
- Consulta la resolució del Grau en Psicologia
- Consulta la resolució del Grau en Logopèdia

 

Requisits i documentació a presentar:

- Un dels requisits és que es convalidin un mínim de 30 crèdits i un màxim de 180 de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió.

- A efectes de la convalidació de crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què finalitza el termini de sol.licitud.

- En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més, no pots accedir als estudis.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:

- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

La documentació a presentar és la següent:

La preinscripció es realitza on-line a la web: sia.uab.es/Sol·licitud de canvi d'estudis de grau sense NIU


- Resolució denegatòria de l’homologació o equivalència del seu títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.
- El pagament del preu públic de 54,54€  (27,27€ FN 1ª categoria) s'ha de fer efectiu amb targeta de dèbit/crèdit en el moment de la preinscripció.
- Document acreditatiu de gratuïtat (Família Nombrosa, Discapacitat +33%, Víctimes de Terrorisme o Violència de Gènere expedit per les autoritats espanyoles.
- Escrit de motivació.
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'orígen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'orígen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'orígen
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Observacions:

-L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i comprovant, també, que compleixen els requisits d'accés.

-En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

AVÍS: els estudiants que hagin entregat documentació original i no hagin estat admesos, poden sol·licitar la devolució de la documentació però hauran d'entregar còpies del certificat i del pla d'estudis que compulsarem. La data límit per recollir la documentació és el 20 de desembre de 2023, posteriorment es procedirà a la seva destrucció.


En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.psicologia@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Per obtenir més informació:

Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia:

-Telèfon: 93.581.18.55
-Correu electrònic: ga.psicologia@uab.cat
-En persona: Sol·licitant cita prèvia a la web http://www.uab.cat/psicologia