Canvi d'estudis

Pots accedir al grau per aquesta via si tens estudis universitaris oficials espanyols parcials. Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

Accés a estudis de Grau per Canvi d'Estudis - Curs 2023/24
 

Poden sol·licitar l'admissió:

- Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
 

Places ofertades:

- Grau en Psicologia: 4
- Grau en Logopèdia: 1

Calendari:

- Presentació de sol·licitud d'admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023.
- Data de resolució: 16 de junio de 2023.
- Data prevista per la matriculació: 6 i 7 de setembre de 2023
- Inici de classes: 12 de setembre de 2023

Resolució:

- Consulta la resolució d'accés al Grau en Psicologia
- Consulta la resolució d'accés al Grau en Logopèdia

 

Requisits:

- És necessari que es reconeguin un mínim de 30 crèdits i un màxim de 180 de la titulació per a la qual se sol·licita l'admissió d'acord amb el que marca la normativa sobre transferència i reconeixement de crèdits.

- Per tal de fer el reconeixement de crèdits i la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions que has obtingut fins al moment en què s'acaba el termini de sol.licitud.

- No es pot accedir al grau per aquesta via si a l'expedient acadèmic previ hi consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.

Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:
- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Documentació a presentar:

La preinscripció es realitza on-line a través de la web: sia.uab.es/Sol·licitud de canvi d'estudis de grau sense NIU

- Còpia del DNI /NIE o Passaport
- Certificat acadèmic personal o còpia compulsada, en el qual constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, amb el nombre de crèdits de cadascuna i el nombre de convocatòries.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen, amb el segell de la universitat d'orígen
- Guies docents o programes de les assignatures cursades, segellats pel centre
- El pagament del preu públic de 54,54€  (27,27€ FN 1ª categoria) s'ha de fer efectiu amb targeta de dèbit/crèdit en el moment de la preinscripció
- Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si escau: Família Nobrosa, Discapacitat +33%, Vícitimes de Terrorisme o Violència de Gènere.
- Escrit de motivació de la sol·licitud.

Observacions:

- En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui canviar d'estudis o d'universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya per entrar als nous estudis de Grau. Web: https://accesnet.gencat.cat  Tel: 932230323 Horari: de 9 a 14h.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un mail a ga.psicologia@uab.cat amb el vostre DNI escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

AVÍS: els estudiants que hagin entregat documentació original i no hagin estat admesos, poden sol·licitar la devolució de la documentació però hauran d'entregar còpies del certificat i del pla d'estudis que compulsarem. La data límit per recollir la documentació és el 20 de desembre de 2023, posteriorment es procedirà a la seva destrucció.