Discapacitat i NEE

Preguntes freqüents

La intervenció i acompanyament del responsable d’inclusió  és clau per la proximitat que té amb l’estudiant  i el professorat dins de la facultat o l’escola.

D’altra banda, pot orientar i assessorar de forma personalitzada l’estudiant, canalitzar els tràmits necessaris amb la gestió acadèmica i, en cas necessari, fer d’interlocutor/a amb l’equip de deganat o la direcció de l’escola.

El PIUNE valora les necessitats i adaptacions que requereix l’estudiant i, elabora un informe  que adreça al responsable d’inclusió de la facultat i/o centre segons el protocol establert.

 • Acollir i presentar la facultat i/o l’escola a l’estudiantat de nou accés.
 • Orientar en l’elecció de les assignatures i escollir els diversos itineraris, conjuntament amb el coordinador/a de grau/postgrau/màster, en cas necessari.
 • Mantenir un règim de tutories personalitzades i suficients, per tal de valorar l’evolució acadèmica de l’alumne.
 • Orientar sobre els programes de mobilitat.
 • Garantir l’accessibilitat universal: accessibilitat a la informació i la comunicació i accessibilitat física, així com les necessitats que requereixin coordinació amb l’equip de deganat de la facultat.
 • Segons el PAT-UAB i el Reglament d’igualtat d’oportunitats per a persones amb necessitats especials de la UAB, aquestes funcions es duran a terme sempre que l’estudiant no digui el contrari o bé, s’observi que l’estudiant no té interès en l’ajut prestat pel responsable d’inclusió amb la finalitat de respectar al màxim l’autonomia d’aquest.

 • Donar a conèixer al professorat les necessitats educatives de cada estudiant a les assignatures matriculades, segons el procediment intern de cada facultat
 • Fer la interlocució entre l’alumne i el professorat implicat en possibles modificacions de dates d’exàmens, pràctiques acadèmiques i, altres suports o adaptacions.
 • Facilitar informació sobre metodologies docents, materials i recursos accessibles al professorat. Es recomana la documentació a la web del PIUNE a Materials i recursos

 • Participar en les reunions que es convoquin amb la resta de responsables d’inclusió de les facultats i/o centres per posar en comú les diferents experiències i/o necessitats.
 • Realitzar un informe anual sobre possible incidències i/o actuacions que s’hagin realitzat durant el curs acadèmic.

Normativa UAB

Normativa acadèmica UAB

Reglament d’Igualtat d’oportunitats per a persones amb necessitats especials de la UAB

Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials

Normativa  general d’àmbit estatal

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE) requereix adaptacions docents per tal de garantir la igualtat d'oportunitats segons la normativa vigent.

Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de la seva qualitat.

Real decret 822/2021 de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament  de la seva qualitat

Llei  orgànica 4/2007, 12 d’abril, d’Universitats

Llei orgànica 4/2007, 12 d'abril, d'Universitats

Estatuto del Estudiate Universitario

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre. Estatuto del Estudiante Universitario.

Estatuto del Estudiante Universitario

 

 • Tant a l’inici de curs com  al segon quadrimestre, el responsable d’inclusió, conjuntament amb el coordinador/a de grau i el PIUNE, pot recomanar que l’estudiant sol·liciti modificacions en la matrícula en funció de diversos factors  i,  amb una  valoració específica de cada cas.  Per exemple,  reduir la seva càrrega lectiva i/o redistribuir les assignatures entre semestres, sempre amb la valoració prèvia de cada cas.
 • En alguns casos, es pot fer una tutoria amb el professorat responsable de l’assignatura, l’estudiant i el PIUNE per a valorar les necessitats per garantir l’accés a la informació i la comunicació. Per exemple, les tecnologies accessibles per un millor accés a la informació, ajuts tècnics a l’aula, etc.

 • Quan per motius de salut, degudament justificats, o per limitacions derivades  de la seva discapacitat, la situació estigui interferint en el seguiment de les classes i/o el rendiment acadèmic de l’estudiant i, aquest manifesti que requereix acompanyament i suport personal i/o acadèmic.
 • Quan sigui necessària una tutoria per la orientació sobre les pràctiques curriculars, amb la persona responsable d’aquesta àrea o bé per facilitar l’acollida i l’adaptació al centre de pràctiques.
 • Quan sigui necessària orientació sobre estudis de tercer cicle (postgrau, màster, doctorat) o bé per les futures sortides professionals.