Discapacitat i NEE

Preguntes freqüents

Som el Servei per a la Inclusió a la UAB. Treballem per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat i/o necessitat educativa específica, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat.

Facilita orientacions sobre els ajustaments raonables i les adaptacions necessàries, metodologies inclusives,  recursos de suport a l'aula,  tecnologies adaptades i accessibilitat als materials d’aprenentatge perquè es puguin atendre les necessitats de l’alumnat, i dissenyar les classes a partir dels criteris del disseny universal i d’accessibilitat.

Quan l’estudiant està sent atès pel PIUNE i segueix el protocol d’atenció, des de la teva facultat o escola rebràs un informe personalitzat amb les recomanacions sobre les adaptacions, metodologia, recursos de suport a l’aula i criteris per l’avaluació específics per a cada cas.

És  important que informis l’estudiant que s’adreci al PIUNE, Servei per a la Inclusió, per fer una valoració de les seves necessitats i de les adaptacions  necessàries perquè pugui seguir els estudis en igualtat de condicions. L’estudiant ha de seguir un circuit institucional per rebre atenció i suport des del servei.

Pots consultar la informació de diverses guies i documentació segons els tipus de discapacitat i/o necessitat educativa específica de l’estudiant a la web del PIUNE a:  Materials i recursos pel professorat

Des del PIUNE atenem les teves consultes en modalitat presencial, telefònica o telemàtica, i et podem facilitar assessorament específic per donar una resposta adaptada a cada cas.

Les adaptacions s’establiran en funció de les necessitats educatives que presenti l’estudiant. Aquestes necessitats són específiques de cada persona i  variaran segons les característiques personals, la titulació i la seva situació, entre altres factors.

Pots contactar al correu electrònic: fas.piune@uab.cat i/o al telèfon : 93 581 47 16.

És un conjunt d’estratègies pedagògiques que tenen la finalitat de garantir la inclusió de tot l’alumnat i, especialment de les persones en situació de discapacitat, així com les persones amb necessitats educatives específiques.

És una mesura d’atenció a les necessitats de l’estudiant amb discapacitat i/o necessitats educatives.

Les adaptacions consisteixen en proveir dels recursos espaials, personals, materials o de comunicació necessaris per l’accés al currículum universitari i/o en els ajustaments dels aspectes bàsics del programa formatiu, com poden ser els temps, la metodologia o l’avaluació. En tot cas, no suposaran una menor consideració a l’aprenentatge de l’estudiant, ni un menor nivell d’exigència.

El disseny universal per a l’aprenentatge és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en el que es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, d’acció i de comprometre’s.

L’aspecte universal del DUA no vol dir una solució per a tothom sinó que planteja la   necessitat de dissenyar, des del principi, activitats, tasques i continguts flexibles i personalitzats segons la realitat de l’aula.

Dissenyar els materials complint els principis del disseny universal per a l’aprenentatge, garantir l’accessibilitat dels materials i dels recursos documentals, fer servir metodologies docents inclusives, facilitar l’accés a eines informàtiques en el procés d’aprenentatge i, en el sistema d’avaluació (adaptar l’avaluació en format, durada, etc.).

Hi ha adaptacions en la metodologia docent, els processos d’ensenyament i aprenentatge, l’accessibilitat a la informació i la comunicació, així com per a l’avaluació.

Es recomanen adaptacions “no significatives” i, per tant, no es modifiquen els elements bàsics del currículum, però sí que es proposen canvis en la  metodologia docent, l’organització, l’accessibilitat a la informació i la comunicació, l’entorn físic, els recursos tecnològics, etc.

 1. Ajustaments en la docència

A continuació es presenten algunes adaptacions que són ajustaments  segons el tipus de discapacitat i/o necessitat educativa específica.

 • Disposar dels materials docents i la bibliografia digitalitzada.
 • Disposar dels documents electrònics accessibles amb suficient antelació per facilitar el seguiment de classe.
 • Garantir l’accessibilitat del materials audiovisuals (per ex: subtitulació de vídeos).
 • Flexibilitat en la configuració dels equips de treball, com per exemple grups més reduïts o fins i tot la possibilitat de fer-ho individualment.
 • Mobiliari adaptat a l’aula i/o lloc reservat que es gestiona des del PIUNE en coordinació amb l’SLIPI del centre.
 • Facilitar la sortida de l’aula en cas que sigui necessari.
 • Oferir la tutoria com a espai de seguiment per resoldre els dubtes de l’assignatura , facilitar l’organització i la priorització de les tasques o les activitats acadèmiques.
 • Disposar de l’estudiant de suport que facilita els apunts i ofereix acompanyament en les pràctiques i/ o activitats  en funció de les necessitats de l’estudiant .Programa de l'estudiant de suport
 1. Ajustaments en l’avaluació

A continuació es presenten algunes adaptacions en els exàmens que s’establiran en funció de les necessitats educatives de l’estudiant:

 • Ampliació de temps per a la realització d’exàmens segons les indicacions de  l’Informe  de l’estudiant com pot ser un terç més del temps real de la prova.
 • Flexibilitat en el canvi de data de la prova i/o de lliurament d’activitats per motius mèdics o per circumstàncies relatives a la seva situació de salut amb acreditació i justificació.
 • Ús d’ordinador amb programari específic d’ús exclusiu per a les proves i sense accés a internet que el PIUNE posa a l’abast de l’estudiant el dia de la prova.
 • Facilitar aclariments davant de dubtes dels enunciats de la prova i reformular les preguntes en cas que sigui necessari.
 • Preveure una prova d’avaluació escrita per a l’estudiant amb dificultats en la parla i, al contrari, preveure proves orals per a l’estudiant de mobilitat reduïda.

Sí, en l’àmbit universitari, la realització de les adaptacions per part del professorat són una mesura que garanteix el dret dels estudiants amb discapacitat al desenvolupament dels seus estudis universitaris en igualtat d’oportunitats, tal i com estableix la Ley Orgánica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’ Universitats (BOE núm 89 de 13/04/2007), en la seva disposició addicional vigèsim quarta, De la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades.

En els casos de l’estudiantat amb situació de malaltia crònica o aguda amb processos de recuperació llarg es disposa del “Marc comú d’actuació de les universitats catalanes davant les situacions de l’estudiantat universitari amb malalties cròniques o agudes amb processos de recuperació llargs”. Comissió d’Afers Estudiantils , 9 de març de 2021.

Normativa UAB

Normativa acadèmica UAB

Reglament d’Igualtat d’oportunitats per a persones amb necessitats especials de la UAB

Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials

Normativa  general d’àmbit estatal

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE) requereix adaptacions docents per tal de garantir la igualtat d'oportunitats segons la normativa vigent.

Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de la seva qualitat.

Real decret 822/2021 de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament  de la seva qualitat

Llei  orgànica 4/2007, 12 d’abril, d’Universitats

Llei orgànica 4/2007, 12 d'abril, d'Universitats

Estatuto del Estudiate Universitario

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre. Estatuto del Estudiante Universitario.

Estatuto del Estudiante Universitario