Discapacitat i NEE

Pla d'Acció Tutorial UAB

Què és el Pla d'Acció Tutorial de la UAB?

El pla d’Acció Tutorial de la UAB té l’objectiu “d’orientar, assessorar i donar suport a l’alumnat de la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i desenvolupament professional inicial, amb l’acció tutorial com a principal eina de seguiment».

Es tracta d’un document marc que recull les diverses tipologies d’acció tutorial que la Universitat ofereix a l’alumnat al llarg del seu recorregut acadèmic, considerant les necessitats educatives específiques que es pugui trobar en cada moment.

Les entitats implicades en aquest PAT són la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP), el Servei Assistencial de Salut (SAS), l’Observatori per a la Igualtat, el Servei d’Activitat Física, l’Escola de Postgrau i la Fundació Autònoma Solidària, a través del PIUNE i del programa de persones refugiades.

Ja pots consultar el Pla d'Acció Tutorial de la UAB.