Discapacitat i NEE

El Servei en xifres

Usuaris/àries

Usuaris PIUNE 2017/2018
238 Estudiants beneficiaris/àries del PIUNE (curs 2017/2018)

Adaptacions

Adaptacions a examens curs 2017/2018
591 Nombre d'adaptacions a les proves d'avaluació (curs 2017/2018)

Acompanyaments

Acompanyaments en transport adaptat curs 2017/2018
1436 Acompanyaments en transport adaptat (curs 2017/2018)

Evolució perfil usuaris/àries PIUNE segons discapacitat/NEE



Perfil estudiants atesos pel PIUNE (2017-2018)