Material docent per millorar les competències transversals en els entorns de pràcticum

FacultatPractiques

Material docent per millorar les competències transversals en els entorns de pràcticum 

 

16/10/2017

 El proper 20 de gener tindrà lloc la projecció del documental Vivir para educar , educar para vivir (Perú 2016) a la Sala de Graus a les 12h.El proper 20 de gener tindrà lloc la projecció del documental Vivir para educar , educar para vivir (Perú 2016) a la Sala de Graus a les 12h.NOTA SOBRE L’ACREDITACIÓ DEL NIVELL B2 DE LLENGUA ESTRANGERA EN ACABAR ELS ESTUDIS DE GRAU
 En relació al deure dels i de les estudiants que van iniciar els seus estudis universitaris el curs 2014-2015 d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera entre les establertes en les proves d’accés amb un nivell equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (Llei 2/2014 de 30 de gener), l’equip de Govern de la UAB
 MANIFESTA QUE
 L’expedició dels títols oficials de grau a la UAB es farà d’acord amb el marc legal de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, que estableix que els títols amb validesa a tot el territori de l’estat espanyol els expedeix la universitat i que és aquesta, en el marc de l’autonomia universitària, qui elabora i aprova els plans d’estudi d’aquests ensenyaments. Per això l’expedició del títol de grau cursat a la UAB no estarà vinculada a l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera.
Tanmateix, la UAB valora la importància del coneixement de llengües estrangeres, com figura en les memòries dels seus plans d’estudis. Per això utilitza els recursos al seu abast per afavorir que tota la comunitat universitària pugui conèixer el seu nivell de competència en llengües estrangeres i trobi els mecanismes que li permetin millorar-la.

 

Un conjunt de professors de la Facultat de Ciències de l’Educació ha elaborat un material docent per millorar les competències transversals en els entorns de pràcticum en el marc d’un projecte d’innovació docent de la UAB. Es tracta d’un programa virtual que inclou vuit píndoles formatives o mini-videos, inicialment pensades pels graus d’Educació Social i de Pedagogia, però extensible a altres titulacions,  per ajudar a l’alumnat a millorar i potenciar les seves competències transversals durant les pràctiques.
Les píndoles han estat elaborades amb el sistema Polimedia de la UAB i van acompanyades de material gràfic i d’exemplificacions de casos i situacions autèntiques en diferents contextos professionals. Cada mini-vídeo té una durada d’entre 5 i 8 minuts.
El programa és d’accés lliure i inclou:
1.    Introducció
2.    Autoorganització
3.    Iniciativa, implicació i responsabilitat
4.    Presa de decisions I resolució de problemes
5.    Treball en equip i relacions interpersonals
6.    Comunicació i autoregulació de les emocions
7.    Adaptació i flexibilitat
8.    Pensament crític i compromís ètic
Es pot accedir als vídeos a través d’aquest enllaç: http://serveis.uab.cat/canalce/node/663
S’espera que resulti d’utilitat als estudiants i al professorat de pràcticum de la facultat per fomentar el treball de les competències tranversals en els diferents entorns de pràcticum.