Reglament unitat docent

 

Aprovat per la Junta de la Unitat Docent de Vall d’Hebron en data 22/11/2022 i ratificat per la Junta Permanent de la Facultat 13/12/2022

 

Reglament de funcionament intern de la Unitat Docent Vall d'Hebron

 

Índex

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I MEMBRES

Article 1. Naturalesa

Article 2. Membres

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN  

Article 3. La junta d’unitat docent

a) Naturalesa

b) Composició

c) Eleccions

d) Durada del mandat i cessament

e) Competències

f) Funcionament

Article 3. El coordinador o coordinadora d’unitat docent

a) Naturalesa i funcions

b) Elegibilitat

c) Elecció

d) Durada del mandat, substitució i cessament

e) Competències

f) L’equip de coordinació

g) El Consell d’estudiants

h) Eleccions

TÍTOL TERCER. RECURSOS

TÍTOL QUART. LA REFORMA DEL REGLAMENT

Disposició addicional

Disposició derogatòria

Disposició final

 

 

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I MEMBRES

Article 1. Naturalesa

La Unitat Docent Vall d’Hebron forma part de l’estructura de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel conveni UAB-ICS del 15 de març de 2002, i desenvolupa la seva tasca docent d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Facultat.

 

Article 2. Membres

Són membres de la Unitat Docent Vall d’Hebron: el personal acadèmic amb tasques de docència adscrit a aquesta unitat, l’alumnat matriculat en els ensenyaments que s’hi imparteixen i el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.

 

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN

Són òrgans de govern: la junta d’unitat docent i el coordinador o coordinadora d’unitat docent i el seu equip (secretari o secretària de coordinació i gestor o gestora de la unitat)

Article 3. La junta d’unitat docent

 1. Naturalesa

És l’òrgan col·legiat de representació de la unitat docent.

 1. Composició

La Junta d’Unitat Docent està formada per 75 membres que han de seguir la següent distribució: 51% professorat amb vinculació permanent; 9% personal acadèmic no permanent i personal investigador en formació amb tasques de docència; 30% alumnat adscrit a la unitat docent i 10% personal d’administració i serveis.

 

Membres nats:

 • el coordinador o la coordinadora de la unitat docent, que la presideix
 • pel secretari o secretària de coordinació, que actua com a secretari o secretària de la junta
 • pels coordinadors o coordinadores de curs de cada titulació impartida
 • pels representants de les unitats departamentals que imparteixen docència a la unitat docent
 • pels delegats o delegades de curs
 • per la resta de membres de l’equip de coordinació

 

Membres electes:

 • per una representació del professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 51% dels membres de la junta
 • per una representació de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació amb tasques de docència adscrits a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 9 % dels membres de la junta
 • per una representació de l’alumnat adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta categoria, representi el 30 % dels membres de la junta
 • per una representació del personal d’administració i serveis adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 10 % dels membres de la junta.

 

La distribució en relació amb el nombre d’electors dels diversos col·lectius de personal acadèmic no permanent i investigador i de representants dels i de les estudiants, es determinarà garantint la proporcionalitat entre la docència impartida en els diferents graus.

 

 1. Eleccions

Els processos electorals per escollir els membres electes de la Junta s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix el Reglament electoral de la UAB i la Junta Electoral de la Facultat de Medicina.

 

 1. Durada del mandat i cessament

El mandat de la junta d’unitat docent és de tres anys. Els estudiants s’han de renovar cada any. Els membres electes de la junta poden ser cessats en cas de tres absències injustificades. En aquest cas els substitueixen els suplents corresponents en l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de la Facultat de Medicina. En cap cas els membres electes poden ser revocats pels seus electors.

 

 1. Competències

Són competències de la junta d’unitat docent:

 1. Elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern de la unitat docent.
 2. Convocar les eleccions a coordinador o coordinadora i de l’equip corresponent.
 3. Elegir el coordinador o coordinadora i el seu equip, i revocar-los.
 4. Vetllar perquè les polítiques d’actuació de la Facultat s’executin a la unitat docent.
 5. Vetllar per l’organització de la docència de la unitat docent.
 6. Crear comissions.
 7. Elaborar i aprovar el repartiment del pressupost anual de funcionament assignat a la unitat docent.
 8. Aprovar l’informe anual del coordinador o coordinadora, que ha d’incloure necessàriament l’activitat docent i una memòria econòmica.
 9. Elevar propostes d’actuació relacionades amb la unitat docent a la Junta de Facultat.
 10. Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin el Reglament de la Facultat i la resta de normes aplicables.

 

 1. Funcionament

 

 1. La junta d’unitat docent es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim un cop a l’any i, en sessió extraordinària, quan la convoqui el coordinador o coordinadora o a sol·licitud d’un terç dels membres o a sol·licitud del degà, que pot presidir la Junta.
 2. Les reunions de la Unitat Docent, tant ordinàries com extraordinàries, poden ser presencials o telemàtiques en funció de les necessitats i de la situació concreta en el moment de la convocatòria.
 3. La petició de convocatòria extraordinària s’ha d’adreçar al coordinador o coordinadora per escrit i ha d’estar signada per totes les persones sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació de quins assumptes es volen incorporar a l’ordre del dia. El coordinador o coordinadora ha de convocar la sessió durant els deu dies següents al de la petició.
 4. Perquè la constitució de la junta sigui vàlida han de ser-hi presents, almenys, el coordinador o coordinadora i la meitat dels membres en primera convocatòria i, com a mínim, el 30 % dels membres en segona convocatòria.
 5. Els acords es poden adoptar per assentiment o per votació. Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament, s’ha de fer una votació ordinària, que s’efectua a mà alçada: en primer lloc, qui aprovi la proposta, a continuació, qui la desaprovi i, finalment, qui s’abstingui.
 6. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, o quan ho decideixi el coordinador o coordinadora, o a sol·licitud del 20 % dels membres presents.
 7. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord, ha de ser-hi present, almenys, el 30 % dels membres de la junta, a més del coordinador o coordinadora.
 8. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.

 

Article 3.  El coordinador o coordinadora d’unitat docent

 1. Naturalesa i funcions

El coordinador o coordinadora d’unitat docent exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària de la unitat, i en té la representació.

 

 1. Elegibilitat

El coordinador o coordinadora l’elegeix la junta d’unitat docent d’entre el professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent. Per poder ser coordinador o coordinadora cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la UAB.

És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.

 

 1. Elecció

La convocatòria d’elecció de coordinador o coordinadora correspon a la junta d’unitat docent i s’ha de fer almenys trenta dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit.

La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral, que ha de respectar les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.

La junta d’unitat docent ha de reunir-se en sessió extraordinària per elegir el coordinador o coordinadora, i aquest ha de constituir l’únic punt de l’ordre del dia.

Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.

Les paperetes de vot per a l’elecció del coordinador o coordinadora han de ser de vot a candidatura o de vot en blanc.

En cas que hi hagi diverses candidatures, es proclama coordinador o coordinadora la persona que hagi obtingut majoria absoluta. En cas que cap candidatura no hagi obtingut la majoria absoluta, s’ha d’efectuar una segona votació entre les dues candidatures que hagin obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama coordinador o coordinadora la persona que obtingui la majoria simple de vots.

En cas que hi hagi una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclama coordinador o coordinadora aquesta persona si obté, almenys, la majoria simple de vots.

En cas d’absència de candidatures, es perllonga durant sis mesos el mandat del coordinador o coordinadora sortint i es fa una nova convocatòria. En cas que no s’hi presenti cap candidatura, el catedràtic o catedràtica amb més antiguitat a la UAB ha d’exercir de coordinador o coordinadora.

 

 1. Durada del mandat, substitució i cessament

El mandat del coordinador o coordinadora és de tres anys, i renovable per a un sol període consecutiu.

En cas d’absència o malaltia no superior a 6 mesos consecutius, el secretari o secretària de coordinació en serà el substitut o substituta.

La revocació del coordinador o coordinadora la pot proposar un terç dels membres de la junta d’unitat docent. La presentació de la proposta obliga la junta a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres de la junta d’unitat docent.

 

 1. Competències

Les competències del coordinador o coordinadora d’unitat docent són:

 1. Representar la unitat docent.
 2. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la unitat docent i, en especial, l’organització de les activitats docents.
 3. Dirigir els serveis de la Unitat Docent i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
 4. Organitzar l’execució de les partides pressupostàries de la unitat docent.
 5. Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la unitat docent, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
 6. Convocar i presidir la junta d’unitat docent i executar-ne els acords.
 7. Vetllar perquè els membres de la unitat docent compleixin els seus deures i se’ls respectin els drets, d’acord amb les normatives específiques que els regulin.
 8. Assumir qualsevol altra competència establerta en aquest reglament i en les seves normes de desenvolupament.
 9. Assumir les competències que li delegui el degà o degana i les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Unitat docent, la Facultat o els Departaments.

 

 1. L’equip de coordinació

El coordinador o coordinadora compta amb l’assistència del secretari o secretària de coordinació i el gestor o gestora de la unitat docent per desenvolupar millor les seves funcions.

El secretari o secretària i la resta de membres de l’equip de coordinació els proposa el coordinador o coordinadora d’unitat docent. El secretari o secretària de coordinació, que ho és també de la Junta d’Unitat Docent, es designa d’entre el personal acadèmic adscrit a la unitat docent.

 

 1. El consell d’estudiants

El Consell d’Estudiants és l’òrgan de representació, debat i coordinació dels i de les estudiants de la unitat docent i està format, com a mínim, pels delegats i delegades de grup acadèmic de cada curs i titulació, o les persones que aquests deleguin, i pels representants dels i de les estudiants en la Junta d’Unitat Docent, o les persones que aquests deleguin.

Les competències i les actuacions del Consell d’Estudiants de cada unitat docent són les que estableix el reglament que regula aquest òrgan i el seu funcionament.

 

 1. Eleccions

Tots els processos electorals de la Unitat Docent Vall d’Hebron els regula la Junta Electoral de la Facultat, d’acord amb les normes que estableix el Reglament electoral de la UAB.

 

TÍTOL TERCER. RECURSOS

 1. Per complir els seus objectius, la Unitat Docent Vall d’Hebron compta amb els recursos estipulats en el conveni de la UAB amb la institució sanitària Institut Català de la Salut-Hospital Universitari Vall d’Hebron. També pot comptar amb els recursos que obtingui d’altres entitats públiques o privades, en els límits marcats per les normatives vigents de la UAB.

 

 1. També compta amb el personal d’administració i serveis propi de la UAB adscrit a la Facultat i amb destinació a aquesta unitat. Aquest personal desenvolupa les funcions administratives i auxiliars de la unitat docent i assumeix responsabilitats en aquest àmbit.

 

 1. El coordinador o coordinadora de la Unitat Docent Vall d’Hebron és el responsable de la gestió dels recursos d’aquesta unitat. Compta, per a aquesta funció, amb la col·laboració del gestor o la gestora i el seu equip de personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat i amb destinació a aquesta unitat.

 

 1. El gestor o gestora assisteix tècnicament al coordinador o coordinador i el seu equip per a les funcions que li son pròpies

 

TÍTOL QUART. LA REFORMA DEL REGLAMENT

Aquest reglament solament el pot modificar la junta d’unitat docent i, en tot cas, l’ha de ratificar la Junta de Facultat.

 

Disposició addicional

Per interpretar aquest reglament, en els punts en què es cregui oportú es prenen com a referència el Reglament de la Facultat de Medicina i els Estatuts de la UAB.

Disposició derogatòria

Aquest reglament revoca els antics reglaments de la Unitat Docent Vall dHebron.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor el dia en què sigui ratificat per la Junta de la Facultat de Medicina.