Reglament unitat docent

Reglament


 
 

Aprovat per la Comissió de la Unitat Docent de Vall d’Hebron en data 11 de febrer de 2015 i ratificat per la Junta Permanent de la Facultat el 24 de març de 2015

 

ÍNDEX
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA I MEMBRES
 
Article 1. Naturalesa
Article 2. Membres
 
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN  
 
Article 3. Tipus d’òrgans
 
Capítol primer. La Junta d’Unitat Docent
 
Article 4. Naturalesa
Article 5. Composició
Article 6. Eleccions
Article 7. Durada del mandat i cessament
Article 8. Competències
Article 9. Funcionament
 
Capítol segon. La coordinadora o el coordinador d’unitat docent
 
Article 10. Naturalesa i funcions
Article 11. Elegibilitat
Article 12. Elecció
Article 13. Durada del mandat, substitució i cessament
Article 14. Competències
Article 15. L’equip de coordinació
Article 16. El Consell d’estudiants
Article 17. Eleccions
 
Capítol tercer. Recursos
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
 
Disposició addicional
 
Disposició derogatòria
 
Disposició final

 
 
 
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA I MEMBRES
 
Article 1. Naturalesa
La Unitat Docent Vall d'Hebron forma part de l’estructura de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel conveni ICS-UAB vigent (15 de març de 2002), i desenvolupa la seva tasca docent d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Facultat.
Article 2. Membres
Són membres de la Unitat Docent Vall d'Hebron: el personal acadèmic amb tasques de docència adscrit a la unitat docent, els estudiants matriculats en els ensenyaments que s’hi imparteixen, i el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN
 
Article 3. Tipus d’òrgans
Són òrgans de govern: la Junta d’Unitat Docent, el coordinador/a d’unitat docent i el seu equip: el secretari/ària i el gestor/a.
 
Capítol primer. La Junta d’Unitat Docent
 
Article 4. Naturalesa
És l’òrgan col·legiat de representació de la unitat docent.
 
Article 5. Composició
La Junta d’Unitat Docent està formada com a màxim per 120 membres.
 
Quan el degà o la degana ho sol·liciti o a petició de la coordinació de la unitat docent, el degà podrà presidir la Junta d’Unitat.
 
Llevat de les circumstàncies esmentades, la Junta d’Unitat Docent està formada per:
 
- coordinador o la coordinadora de la unitat docent, que la presideix
- el secretari o la secretària de coordinació que actua com a secretari de la Junta
- els coordinadors de curs de cada titulació impartida
- per un representant de cada unitat departamental que imparteixi docència a la unitat docent
- pel gestor/a de la Unitat Docent
- pels delegats de curs
- per tot el professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 51% dels membres de la Junta
- per una representació de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació amb tasques de docència adscrits a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 9% dels membres de la Junta
- per una representació dels estudiants o les estudiants adscrits a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 30% dels membres de la Junta
- i per una representació del personal d’administració i serveis adscrit a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 10% dels membres de la Junta.
 
La distribució en relació al nombre d’electors dels diversos col·lectius de professorat amb dedicació permanent, de personal acadèmic no permanent i investigadors i, dels representants dels estudiants, es determinarà garantint la proporcionalitat entre la docència impartida en els diferents graus. Aquest ajustaments seran acordats per la Junta d'Unitat Docent i validats per la Junta electoral de la Facultat.
 
Article 6. Eleccions
Els processos electorals per a escollir els membres electes de la Junta s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix el Reglament electoral de la UAB i la Junta Electoral de la Facultat de Medicina.
 
Article 7. Durada del mandat i cessament
El mandat de la Junta d’Unitat Docent es de tres anys. Els estudiants han de ser renovats cada any. Els membres electes de la Junta poden ser cessats en cas de tres absències injustificades. En aquest supòsit són substituïts pels suplents corresponents en l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de la Facultat de Medicina. En cap cas els membres electes poden ser revocats pels seus electors.
 
Article 8. Competències
Són competències de la Junta d’Unitat Docent:
 
1. Elaborar i aprovar el Reglament de funcionament intern de la unitat docent.
2. Convocar les eleccions a coordinador o coordinadora i de l’equip corresponent.
3. Elegir el coordinador o coordinadora i el seu equip, i revocar-los
4. Vetllar perquè les polítiques d’actuació de la Facultat s’executin a la unitat docent.
5. Vetllar per l’organització de la docència de la unitat docent.
6. Crear comissions.
7. Elaborar i aprovar el repartiment del pressupost anual de funcionament assignat a la unitat docent.
8. Aprovar l’informe anual del coordinador, que ha d’incloure necessàriament l’activitat docent i una memòria econòmica.
9. Elevar propostes d’actuació relacionades amb la unitat docent a la Junta de Facultat.
10. Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin el Reglament de la Facultat i la resta de normes aplicables.
 
Article 9. Funcionament
La Junta d’Unitat Docent es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, i en sessió extraordinària, quan la convoqui el coordinador o a sol·licitud d’un terç dels seus membres.
 
La petició de convocatòria extraordinària s’ha d’adreçar al coordinador per escrit i ha d’estar signada per tots els sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l’ordre del dia. El coordinador o la coordinadora ha de procedir a convocar la sessió dintre dels deu dies següents al de la petició.
 
Perquè la constitució de la Junta sigui vàlida han de ser-hi presents, almenys, el coordinador o la coordinadora i la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, el 30% dels seus membres en segona convocatòria.
 
Els acords es poden adoptar per assentiment o per votació. Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament, s’ha de fer una votació ordinària, que es s’efectua a mà alçada: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment els que s’abstinguin. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el coordinador o a sol·licitud del 20% dels membres presents. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord ha de ser-hi present, almenys, el 30% dels membres de la Junta a més del coordinador.
Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.
 
Capítol Segon. La coordinadora o el coordinador d’unitat docent
 
Article 10. Naturalesa i funcions
El coordinador o coordinadora d’unitat docent hi exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació de la unitat docent.
Article 11. Elegibilitat
El coordinador o la coordinadora és elegit o elegida per la Junta d’Unitat Docent entre el professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent. Per poder ser coordinador cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la UAB.
És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.
 
 
Article 12. Elecció
La convocatòria d’elecció de coordinador o coordinadora correspon a la Junta d’Unitat Docent i s’ha de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.
 
La Junta d’Unitat Docent ha de reunir-se en sessió extraordinària per a elegir el coordinador, que ha de constituir l’únic punt de l’ordre del dia.
 
Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament. Les paperetes de vot per a l’elecció del coordinador o coordinadora han de ser de vot a candidat o de vot en blanc.
 
En el supòsit de diverses candidatures, es proclama coordinador o coordinadora el candidat o la candidata que hagi obtingut majoria absoluta. En el cas que cap candidat o candidata no hagi obtingut la majoria absoluta, es s’ha d’efectuar una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama coordinador o coordinadora el candidat o candidata que obtingui la majoria simple de vots.
 
En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclama coordinador o coordinadora el candidat o candidata si obté, almenys, la majoria simple de vots.
 
En cas d’absència de candidatures, es perllongarà fins a sis mesos el mandat del coordinador o coordinadora sortint i es farà una nova convocatòria. En cas que no s’hi presenti cap candidatura, el catedràtic o catedràtica amb més antiguitat a la UAB exercirà de coordinador o coordinadora.
 
Article 13. Durada del mandat, substitució i cessament
El mandat del coordinador o coordinadora és de tres anys, renovable per un sol període consecutiu.
 
En cas d’absència o malaltia, no superior a 6 mesos consecutius, el secretari en serà el substitut.
 
La revocació del coordinador o coordinadora pot ser proposada per un terç dels membres de la Junta d’Unitat Docent. La presentació de la proposta obliga la Junta a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres de la Junta d’Unitat Docent.
 
Article 14. Competències
Les competències del coordinador o coordinadora d’unitat docent són:
 
1. Representar la unitat docent.
2. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la unitat docent i, en especial, l’organització de les activitats docents.
3. Dirigir els serveis de la unitat docent i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
4. Organitzar l’execució de les partides pressupostàries de la unitat docent.
5. Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la unitat docent, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
6. Convocar i presidir la Junta d’Unitat Docent i executar-ne els acords.
7. Vetllar perquè els membres de la unitat docent compleixin els seus deures i se’ls respectin els seus drets, d’acord amb les normatives específiques que els regulin.
8. Assumir qualsevol altra competència establerta en el present reglament i en les seves normes de desenvolupament.
9. Assumir les competències que li siguin delegades pel degà i les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la unitat docent, la Facultat o els Departaments.
Article 15. L’equip de coordinació
- El coordinador o la coordinadora compta amb l’assistència del secretari o secretària de coordinació per a desenvolupar millor les seves funcions.
- El secretari o secretària i la resta de membres de l’equip de coordinació són proposats pel coordinador o coordinadora d’unitat docent. El secretari o secretària de coordinació, que ho és també de la Junta d’Unitat Docent, es designa entre el personal acadèmic adscrit a la unitat docent.
 
Article 16. El consell d’estudiants
El Consell d’Estudiants és l'òrgan de representació, debat i coordinació dels estudiants de la Unitat Docent i està format, com a mínim, pels delegats de cada curs, i titulació o persones en les que aquests deleguin i pels representants dels estudiants en la Junta de Unitat Docent o persones en les que aquests deleguin.
 
Les competències i actuacions del Consell d'Estudiants de cada Unitat Docent són les que estableix el Reglament que regula aquest òrgan i el seu funcionament.
 
Article 17. Eleccions
Tots els processos electorals de la Unitat Docent d'Hebron són regulats per la Junta Electoral de la Facultat, d’acord a les normes que estableix el Reglament electoral de la UAB.
 
Capítol tercer. Recursos
 
1. Per complir els seus objectius, la Unitat Docent Vall d'Hebron compta amb els recursos estipulats en el conveni del la UAB amb la institució sanitària ICS. També pot comptar amb els recursos que pugui obtenir d’altres entitats públiques o privades, dins els límits marcats per les normatives vigents de la UAB.
 
2. També compta amb l’equip del personal d’administració i serveis de la UAB adscrit a la Facultat amb destinació a la Unitat Docent on desenvolupa les funcions administratives i auxiliars de la unitat docent i assumeix responsabilitats en aquest àmbit.
 
3. El coordinador o coordinadora de la Unitat Docent és el responsable de la gestió dels recursos d’aquesta unitat. Compta per a aquesta funció amb la col·laboració del gestor/a i el seu equip de personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat amb destinació a la Unitat Docent.
 
4. El gestor/a assisteix tècnicament al coordinador o coordinadora i el seu equip per a les funcions que li són pròpies.
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
 
Aquest reglament solament pot ser modificat per la Junta d’Unitat Docent i, en tot cas, ha de ser ratificat per la Junta de Facultat.
 
Disposició addicional
Per a interpretar aquest reglament en els punts en què es cregui oportú, es prendran com a referència el Reglament de la Facultat de Medicina i els Estatuts de la UAB.
 
Disposició derogatòria
Aquest reglament revoca els antics reglaments de la Unitat Docent Vall d'Hebron.
 
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor el dia en què sigui ratificat per la Junta de la Facultat de Medicina.