Govern de la Unitat Docent

Els òrgans de govern de la Unitat Docent són la Junta Docent i la Comissió Permanent.

Existeix un equip de coordinació. Els alumnes tenen els seus representants en els diversos òrgans.

El coordinador de la Unitat Docent atén els alumnes els dimecres d'11 a 13 h.

El secretari de la Unitat Docent atén els alumnes els dijous d'11 a 13 h.

1. LA JUNTA DOCENT

La Junta Docent és l'organisme màxim de decisió de la Unitat Docent. Les seves resolucions estan supeditades, quan és preceptiu, a la Junta de la Facultat de Medicina i a la Comissió Mixta Universitat Autònoma de Barcelona-Institut Català de la Salut, que vetlla pel compliment del conveni i els concerts vigents entre ambdues institucions.

Composició:

a) el coordinador d'Unitat Docent, que la presideix; el secretari de coordinació, que actua com a secretari de la Junta; el gestor administratiu, i tots els membres de l'equip de coordinació;
b) tot el professorat funcionari dels cossos docents universitaris adscrit a la Unitat Docent que, sumat al nombre de membres nats explicitats a la lletra a que pertanyin a aquesta mateixa categoria, faci un total del 51% de la Junta d'Unitat Docent;
c) una representació de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació amb tasques de docència adscrit a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats explicitats a la lletra a que pertanyin a aquesta mateixa categoria, faci un total del 9% de la Junta d'Unitat Docent;
d) una representació dels estudiants adscrits a la Unitat Docent que faci un total del 30% de la Junta d'Unitat Docent;
e) una representació del personal d'administració i serveis adscrit a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats explicitats a la lletra a que pertanyin a aquesta mateixa categoria, faci un total del 10% de la Junta d'Unitat Docent.
El degà pot presidir la Junta d'Unitat Docent quan ho sol·liciti o a petició de la coordinació de la Unitat Docent.

2. LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l'organisme màxim de decisió entre les reunions de la Junta Docent. Composició. La Comissió Permanent la composen el coordinador de la UD, els professors de l'Hospital Universitari que formen part de les comissions permanents de la Facultat de Medicina de la UAB següents : Docència, Recerca, Econòmica, Professorat i Actes Culturals; els coordinadors de curs, i tres estudiants de segon cicle i un estudiant de tercer cicle.

3. L'EQUIP DE COORDINACIÓ

Cada curs té un coordinador que es fa càrrec de la planificació de les activitats docents, teòriques i pràctiques, en contacte permanent amb l?equip de govern i amb els representants dels alumnes.