Doctorats Industrials

Doctorats Industrials

El programa de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, fomenta el desenvolupament de projectes de recerca estratègics dins d'una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora en col·laboració amb la universitat. Alhora, aquests projectes seran objecte d'una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 1. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.

 2. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Respecte de les edicions anteriors, la convocatòria de 2017 presenta les novetats següents:
 1. En el cas que el doctorand o doctoranda ja estigui contractat per l'empresa, només rebrà el finançament previst en concepte de supervisió empresarial si aquesta persona té una antiguitat en l'empresa inferior a 12 mesos. En cas contrari, l'empresa no el rebrà però sí el grup de recerca de la Universitat i també el doctorand pels conceptes de matrícula i borsa de mobilitat.

 2. Un mateix director o directora de tesi no podrà acumular ajuts per un import superior a 14.400 € anuals en el marc del Pla de Doctorats Industrials (equivalent al finançament de 2 projectes per al grup de recerca).


Per a l'empresa, són molts els avantatges de participar en el Pla:

 • Pot establir una base sòlida per millorar la seva competitivitat a llarg termini, amb personal altament qualificat, projecció i experiència internacional, necessària en un món global i interconnectat.
 • Té la capacitat d'accedir a equipaments científics i tecnològics d’última generació.
 • Té la possibilitat de col·laborar activament amb el personal acadèmic de les universitats, aportant l’experiència i el coneixement en una àrea concreta.
 • Pot aplicar deduccions fiscals en l’impost sobre societats i bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.


I els avantatges per als estudiants de doctorat són els següents:

 • Contracte laboral a l'empresa amb una durada de tres anys i una retribució bruta mínima de 22.000€ anuals (per a projectes de tipus "a", cofinançats per la Generalitat de Catalunya).
 • Matrícula de doctorat subvencionada per la Generalitat de Catalunya (per a projectes de tipus "a", cofinançats per la Generalitat de Catalunya).
 • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d'R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
 • Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.


Consulteu el procediment per sol·licitar la menció de Doctor/a Industrial.

Per a més informació, podeu enviar un correu a doctorat.industrial@uab.cat i visitar el web de la Generalitat de Catalunya.