Recerca i assessorament

Línies de recerca

Línies de recerca

Els investigadors de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen diferents perfils de recerca a partir de lesespecialitzacions i trajectòries que desenvolupen en àmbits diversos.

Aquesta tendència també respon al caràcter multidisciplinari del turisme que pretén donar resposta, també en l’àmbit investigador, a diferents reptes que planteja el sector.
 

1. Emprenedoria, gestió d’empreses i gènere

La gestió de les empreses turístiques, especialment dels hotels, permet estudis com l’anàlisi d’eficiència entre producció i recursos disponibles. A la vegada, la gestió comptable i financera seria un dels altres pilars d’aquesta línia de recerca per cercar elements que millorin la gestió dels negocis turístics.  

L’estreta relació de l’Escola amb el sector hoteler a partir de programes de pràctiques, de les ofertes laborals i la presència de l’Hotel Campus permeten aplicacions empíriques de coneixements teòrics obtenint un valor afegit, tant des del punt de vista acadèmic com del sector turístic.

L’emprenedoria i la creació d’empreses en el sector turístic és una altra via que pot vincular estudis sobre l’impacte del gènere, la productivitat, la millora en l’ocupació del sector i una nova visió en la gestió dels recursos humans.

A més, l’Escola impulsa el Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU), que promou i assessora l’activitat emprenedora tant a l'Escola com a la resta de la Universitat Autònoma de Barcelona pels seus estudiants de Grau i Màster, exestudiants i altres membres de la comunitat. Aquesta opció pot servir de plataforma per copsar les interrelacions entre les intencions emprenedores en l’àmbit universitari i l’emprenedoria ja existent en el mercat turístic.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit:

 

2. Economia del turisme, comercialització i intervenció pública: impacte econòmic, anàlisi de preus i mercats, estacionalitat, aspectes de màrqueting turístic i regulació del sector

L’estudi de l’economia del turisme està enfocat a la recerca dels impactes econòmics d’institucions i de destinacions turístiques concretes i les anàlisis cost-benefici. Una altra via d’anàlisi són els estudis de mercat sobre l’oferta turística disponible i estudis sobre el comportament de la demanda turística a partir de les variables més sensibles en el procés de selecció d’una destinació turística.  

Des del punt de vista de màrqueting, s’ofereix la possibilitat de fer l'anàlisi de preus i estacionalitat de diferents tipus d'allotjaments turístics (hotels, segones residències, turisme rural i càmpings), així com l'anàlisi quantitativa de la imatge de marca de destinacions turístiques a través dels preus.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit:

 

3. Turisme, sostenibilitat, medi ambient i ecoturisme

Aquesta línia inclou estudis relacionats amb la gestió i la planificació sostenible de destinacions turístiques, així com amb la gestió ambiental i la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques.Àmbits més específics són l’ecoturisme i la gestió sostenible d’espais naturals protegits i el paper dels espais verds en el proveïment de salut i benestar a la societat, entre d'altres.

L'Escola té una llarga trajectòria en aquest terreny, tant pel que fa a docència -amb assignatures com ara Turisme i Sostenibilitat al Grau de Turisme i el Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura- com a recerca i consultoria, que ha impulsat nombrosos projectes i contractes amb administracions des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: 4. Turisme i patrimoni cultural

Inclou el patrimoni cultural i el seu tractament com a producte turístic, així com la gestió del guiatge turístic en espais patrimonials com ara els museus i altres institucions culturals.També es contempla l’anàlisi de l’accessibilitat en elements patrimonials, que pot fer-se extensiva a altres edificis relacionats amb el turisme com ara espais de congressos, recintes firals, hotels, etc.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: