Novetats

Benvinguts al programa de mobilitat i intercanvi d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Aquest lloc web conté informació per aquells estudiants que volen participar en un dels programes dintercanvi en el que la Facultat de Ciències de la Comunicació participa: Erasmus (universitats de la Unió Europea), SICUE (universitats de l'estat espanyol) i UAB Exchange Programme (universitats fora de la Unió Europea).

PROGRAMA SICUE (Universitats espanyoles).
CURS 2019-2020

SOL·LICITUDS Del 13 de febrer al  13 de març 2019
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es
Link: Sol·licitud i consulta Intercanvis OUT (Estudiants sortints)
REQUISITS
PARTICIPACIÓ
 - Ser estudiant de grau
- Tenir un mínim de 45 crèdits superats amb data del 30 de setembre de 2018.
- Estar matrículat durant aquest curs 2018-2019 com a mínim de 30 crèdits.
 
OBSERVACIONS:
Els estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació no podran realitzar ni les pràctiques curriculars ni el Treball de Fi de Grau en la universitat d’acollida.
SELECCIÓ DE PLACES L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient en data 30 de setembre de 2018.
RESOLUCIÓ
Primera resolució: 29 març 2019
Acceptació de places: De l’1 al 9 abril 2019
Canvis de plaça i reassignacions: De l’11 al 24 abril 2019
Segona resolució 26 d’abril 2019
Acceptació de places (2a resolució): del 29 d’abril al 7 de maig 2019
INFORMACIÓ DETALLADA  
http://www.uab.cat
Apartat: Mobilitat i Intercanvi Internacional
Apartat: SICUE
 PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
PROGRAMA ERASMUS+ / PROPI PRÀCTIQUES – CURS 2018-2019


Més informació a la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.
 

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Distribució de places
Primera resolució 1.6.2018 15.6.2018 50 %
Segona resolució 3.9.2018 21.9.2018 20 %
Tercera resolució 1.11.2018 15.11.2018 20 %
Quarta resolució 1.2.2019 15.2.2019 10 %

 

ESTADES INTERNACIONALS D'ESTUDIS
CONVOCATÒRIA ERASMUS+ / UAB EXCHANGE PROGRAMME
CURS 2019-2020
(Universitats europees i de fora d'Europa)


 Sol·licituds

Del 29 d’octubre al 12 de novembre 2018.
  
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es– Sol·licituds i consulta intercanvis OUT (Estudiants sortints)

 Presentació de certificats idiomes

Del 29 d’octubre al 12 de novembre 2018.

Els requisits d'idiomes de les universitats de destinació es poden consultar a:

Erasmus+ Pàgina de la Facultat - Mobilitat Internacional - Destinacions
UAB Exchange Programme Web de la UAB - Mobilitat i Intercanvi Internacional - UAB Exchange Programme - Destinacions

L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà per:

1.Demostrar que es compleixen els requisits d’idioma de la universitat de destinació:
L’estudiant ha de complir amb els requisits d’idioma (llengua i nivell) exigits per la universitat de destinació (veure llistat de destinacions).
 

2.Per pujar la nota de participació en l’adjudicació de les places:
(Nota de participació: Nota mitjana de l'expedient + punts obtinguts pel nivell d'idioma)
Es tindràn en compte els certificats amb un nivell mínim de B1 de la llengua de docència de la universitat de destinació.
L'anglès, com a llengua franca de la comunitat acadèmica, sempre permetrà afegir punts en la nota de participació.

Programa Erasmus+:

En ambdós casos, l’estudiant haurà de presentar el certificat d’idioma (original i una fotocòpia) en l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació dintre del període de sol·licituds.

UAB Exchange Programme:
Demostrar que es compleixen els requisits d’idioma de la universitat de destinació
L’estudiant ha de complir amb els requisits d’idioma (llengua i nivell) exigits per la universitat de destinació, però podrà lliurar el certificat després de la resolució de les places d'intercanvi. És important tenir aquest certificat exigit al mes de gener per poder ser admès en la universitat de destinació.

En el cas que es vulgui pujar la nota de participació, el certificat original i una fotocòpia s'haurà d'entregar en l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) dintre del període de sol·licituds de l'intercanvi.

Estudiants sense cap certificat d'idioma:
Els estudiants que NO disposin de cap certificat d’idioma, podran fer les proves de nivell organitzades pel Servei de Llengües de la UAB:
Matrícula de les proves: del 8 al 23 d’octubre
Calendari proves: del 25 d’octubre al 5 de novembre de 2018
Important: Revisar detingudament els requisits d'idiomes perquè hi ha universitats que no accepten els certificats del Servei de Llengües. Però sí que seran vàlids per pujar la nota de participació en el procés de selecció.

 Resolucions

Primera adjudicació: 12 desembre 2018.
Segona adjudicació: 25 gener 2019.


Observacions:
- L’estudiant només podrà presentar una única sol·licitud on podrà indicar places de tots dos programes indistintament.