Màsters Oficials

Admissió i prematrícula al màster

Admissió 

Un cop formalitzada la preinscripció, es validarà la sol·licitud i es remetrà a la coordinació perquè l'accepti, la denegui o la posi en espera.

ATENCIÓ: Aquest procés pot trigar de 2 a 4 setmanes, per tant no és necessari posar-se en contacte amb la Gestió Acadèmica si no s'ha superat aquest termini.

• Resolució favorable: l'estudiant rebrà la notificació de d’admissió amb instruccions per completar la prematricula.
• Resolució no favorable: la coordinació indicarà les causes a l'estudiant.
• Llista d'espera: en aquest cas l'estudiant també rebrà informació sobre les causes. Aquest estat quedarà resolt abans del tancament del període de preinscripció.

 

Prematrícula

Després de rebre l’admissió al màster, la Gestió Acadèmica t’enviarà una notificació amb les instruccions per formalitzar el pagament de la prematricula per Terminal Punt de Venda (TPV) virtual. Si no es completa la prematricula, el centre es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant. 

Anul·lació de la prematricula 

Només es retornarà íntegrament l´import de la prematricula en el cas d´anul·lació del programa del màster, o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu). 

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la prematricula abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.