Accés Grau en Enginyeria Química

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 20-21
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
8,372
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
Acreditació professional + 40 anys
---
---

Als alumnes que han cursat un dels cicles formatius següents, se'ls podran reconèixer des de 18 crèdits fins a 34, i incorporar-los al seu expedient acadèmic de la UAB: Anàlisi i Control, Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins, Indústria Alimentària, Indústries de Procés de  Pasta i Paper, Indústries de Procés Químic, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, Química Ambiental i Química Industrial. Més informació.

Codi de preinscripció

21090

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són:

 • Bona base de matemàtiques, física i química (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció i raonament lògic.
 • Sentit pràctic molt desenvolupat.
 • Sentit de l'organització i del mètode.
 • Capacitat de creació i d'innovació.
 • Bona habilitat manual.

Formació complementària

 • Talleres de Matemàtiques per a les enginyeries.
 • Curs propedèutic de Física per a científics.
 • Curs propedèutic de Química per a científics.

Taules d’adaptacions

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).